Biuletyn Informacji Publicznej

Jesteś tutaj: Strona główna » Menu przedmiotowe » Program wychowawczy

Program wychowawczy

Program wychowawczy
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II

w Nętnie

na rok szkolny 2015/2016

 

 

 

 1. Wstęp

 

Program wychowawczy zakłada podmiotowe traktowanie ucznia, poszanowanie godności osobistej, stwarzanie sytuacji sprzyjającej rozwojowi umiejętności dzieci i młodzieży. Został opracowany w oparciu o diagnozę sytuacji wychowawczej w Szkole oraz wyniki ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2015/2016 . Z przeprowadzonych badań wynika, że w szkole występują niewłaściwe postawy, takie jak:

 

 • brak szacunku dla dorosłych,

 • agresja słowna wśród uczniów starszych,

 • dewastacja mienia szkolnego i otoczenia,

 • brak chęci i zaangażowania w inicjatywy Szkoły,

 • brak opiekuńczości starszych uczniów w stosunku do młodszych.

   

  Przeprowadzone ankiety wykazały, że uczniowie mają zaniżoną samoocenę, nie zawsze potrafią korzystać z różnych źródeł wiedzy. Nie wykazują zainteresowania historią i tradycjami regionu. Sytuacja materialna wielu rodzin jest bardzo trudna. Obserwuje się małą aktywność społeczną wśród mieszkańców. Podmiotem działań wychowawczych w stosunku do swoich dzieci są rodzice. Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej uzupełniają w tym zakresie obowiązki rodziców, wspomagają ich oraz współdziałają z nimi. Jednym z najważniejszych zadań wychowawczych jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju wychowanków. Program wychowawczy stanowi wytyczne do pracy wychowawczej dla Dyrektora Szkoły, wychowawców klas, nauczycieli przedmiotów, pedagoga szkolnego, samorządu uczniowskiego, pracowników niepedagogicznych oraz organizacji i instytucji wspomagających pracę Szkoły. Realizacja założeń programowych wpłynie na spójność i wielokierunkowość oddziaływań wychowawczych skierowanych do uczniów Szkoły.

   

 1. Podstawa prawna programu wychowawczego:

 

 • Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (Dz.U. z 1993 r. Nr 61 poz. 284 ze zm.),

 • Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych (Dz.U. z 1991 r. Nr 120 poz. 526),

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. (t.j. Dz.U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483 ze zm.),

 •  Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),

 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.),

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2002 r. Nr 61 poz. 624 ze zm.),

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2012 r. poz. 977 ze zm.),

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2009 r. Nr 168 poz. 1324 ze zm.),

 • statut Szkoły.

   

 1. Cele programu:

 

 • realizacja wartości wychowawczych:

   

 • szacunek dla języka ojczystego, kultury i tradycji narodowej,

 • tolerancja wobec różnych poglądów, kultur, postaw i przekonań,

 • uczciwość, szczerość, prawdomówność, rzetelność i odpowiedzialność,

 • poznawanie i doskonalenie własnej osobowości,

 • umiejętność współżycia w rodzinie i społeczności,

 • pomoc potrzebującym,

 • zdrowy styl życia, postawa proekologiczna;

   

 • realizacja priorytetów Szkoły:

   

 • organizacja procesu rozwoju ucznia ukierunkowana na jego sukces,

 • działania wychowawcze sprzyjające efektywnej nauce,

 • integracja ze środowiskiem lokalnym i promowanie w nim swojej działalności;

   

 • realizacja głównych celów wychowawczych:

   

 • zapewnienie optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju osobowości ucznia,

 • kształtowanie postaw twórczych,

 • tworzenie warunków do efektywnej współpracy z domem rodzinnym ucznia oraz integracji ze środowiskiem lokalnym,

 • dostarczanie wzorców osobowościowych stanowiących model do naśladowania i kształtowania poczucia własnej wartości,

 • otwarcie na wartości kultur Europy i świata.

   

  Najważniejszym celem wychowawczym Szkoły jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju osobowości dziecka w wymiarze intelektualnym, etycznym, emocjonalnym, społecznym i zdrowotnym.

   

  Powyższe cele zawierają w sobie następujące działania:

   

 • rozwijanie samodzielności w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności,

 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne decyzje,

 • kształtowanie osobowości zdolnej do krytycznego myślenia,

 • budowanie atmosfery współpracy i koleżeństwa,

 • kształtowanie gotowości do niesienia pomocy innym,

 • nauczanie zasad kultury,

 • dbałość o kulturę języka,

 • pomoc uczniom ze specyficznymi trudnościami w nauce,

 • wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu ich umiejętności,

 • kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji dla innych, integracji uczniów w oparciu o dialog i współdziałanie,

 • nauka bezpiecznego zachowania na terenie Szkoły i poza nią, wykorzystanie całodobowego monitoringu,

 • kształtowanie postawy patriotycznej.

   

 1. Model absolwenta

 

Uczeń w czasie pobytu w Szkole i po zakończeniu nauki reprezentuje następujące postawy:

 

 • jest uczciwy – nie kłamie, nie oszukuje, w czasie sprawdzianów i odpowiedzi ustnych nie korzysta ze ściąg ani podpowiedzi innych uczniów, sam również nie podpowiada ani nie pomaga innym uczniom oszukiwać w czasie sprawdzianu; samodzielnie wykonuje prace domowe,

 • jest wiarygodny i odpowiedzialny – zawsze postępuje zgodnie z głoszonymi zasadami, można powierzyć mu ważne zadania do wykonania, dotrzymuje zobowiązań i obietnic, wartościuje zachowania złe i dobre, stara się przewidzieć skutki swoich działań oraz ponosić konsekwencje swoich czynów,

 • jest wytrwały, systematycznie wykonuje zadania i obowiązki, realizuje swoje plany i marzenia,

 • ma poczucie własnej wartości, reaguje na poniżające zachowania dorosłych i rówieśników,

 • szanuje innych ludzi, wie, jak należy okazywać szacunek osobom dorosłym oraz kolegom i koleżankom,

 • jest ciekawy świata, zna najbliższe środowisko, poznaje złożoność świata, analizuje istniejące w nim zależności i związki przyczynowo–skutkowe,

 • jest kreatywny, przedsiębiorczy, potrafi w sposób twórczy rozwiązywać problemy, realizuje swoje pomysły, wyznacza sobie cele i dąży do ich zrealizowania, umiejętnie podejmuje ryzyko, radzi sobie w sytuacjach trudnych, potrafi podejmować szybkie decyzje,

 • reprezentuje kulturę osobistą:

   

 • przestrzega zasad bezpiecznego i kulturalnego zachowania się w Szkole,

 • okazuje szacunek i życzliwość wobec rówieśników i osób dorosłych,

 • dba o kulturę języka, nie stosuje wulgaryzmów,

 • dba o wygląd;

   

 • ma świadomość swojej przynależności narodowej, zna specyfikę swojej małej ojczyzny, pozytywnie patrzy na otaczający go świat, siebie i innych ludzi,

 • dba o swoje zdrowie psychiczne i fizyczne, przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny,

 • jest otwarty na europejskie i światowe wartości kultury,

 • jest tolerancyjny:

   

 • akceptuje odmienność innych ludzi,

 • nie wyśmiewa ani nie prześladuje innych ludzi ze względu na ich narodowość, religię, przekonania polityczne,

 • przeciwstawia się dyskryminacji, staje w obronie prześladowanych czy wyśmiewanych;

   

 • angażuje się w działania na rzecz lokalnego środowiska, reprezentuje postawę opartą na zasadach miłości do ojczyzny, jedności i solidarności z własnym narodem, poczuciem więzi społecznej i wspólnoty kulturowej z innymi członkami narodu.

   

  Postawy opisane w modelu absolwenta kształtowane są wspólnie przez nauczycieli, pracowników Szkoły oraz rodziców poprzez:

   

 • działania wychowawcze,

 • własny przykład – nauczyciele i pracownicy Szkoły powinni stanowić wzór do naśladowania w zakresie realizacji ww. postaw.

   

 1. Założenia programu

 

Najważniejsze założenia programu to:

 

 • wszyscy nauczyciele wprowadzają do tematyki swego przedmiotu elementy programu wychowawczego Szkoły,

 • wszystkie zajęcia szkolne uwzględniają założenia programu wychowawczego,

 • nauczyciele dostosowują przekazywanie wiedzy, kształtowanie umiejętności i postaw uczniów do odpowiedniej w tym wieku aktywności dzieci; umożliwiają poznawanie świata w jego jedności i złożoności; wspomagają samodzielność uczenia się; inspirują do wyrażania własnych myśli i przeżyć; rozbudzają ciekawość poznawczą oraz motywację do dalszej edukacji.

   

 1. Formy oddziaływań wychowawczych:

 

 • zajęcia edukacyjne,

 • godziny wychowawcze,

 • zajęcia pozalekcyjne,

 • wycieczki,

 • imprezy i uroczystości klasowe, szkolne, środowiskowe.

   

 1. Metody pracy wychowawczej:

 

 • gry i zabawy,

 • dyskusje,

 • dramy,

 • twórczość plastyczna, techniczna i artystyczna,

 • metoda projektów,

 • symulacje,

 • warsztaty,

 • treningi umiejętności,

 • rozmowy, pogadanki.

   

 1. Zadania wychowawcze

 

Dyrektor:

 

 • dba o prawidłowe funkcjonowanie Szkoły, poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej Szkoły,

 • koordynuje, organizuje i nadzoruje działania wychowawcze w Szkole,

 • stwarza warunki do prawidłowej realizacji praw dziecka oraz umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej,

 • czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego.

   

  Nauczyciele:

   

 • wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania; udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,

 • kształcą i wychowują dzieci zgodnie z zasadami określonymi w programie wychowawczym,

 • reagują na sygnały zagrożenia niedostosowaniem społecznym dzieci,

 • zapewniają uczniom bezpieczeństwo podczas pobytu w Szkole i poza jej terenem, w czasie wycieczek.

   

  Wychowawcy klas:

   

 • poznają uczniów oraz ich środowisko, a także utrzymują stały kontakt z rodzicami, organizują spotkania, wspierają i wspomagają rodziców w działaniach wychowawczo-opiekuńczych,

 • integrują zespół klasowy,

 • rozwiązują indywidualne i klasowe problemy poprzez udzielanie uczniom wszechstronnej pomocy,

 • interesują się postępami uczniów w nauce, dbają o regularne uczęszczanie uczniów do Szkoły, wspólnie z pedagogiem badają przyczyny opuszczania przez uczniów zajęć szkolnych,

 • wdrażają uczniów do samorządności i demokracji (wybór i działalność samorządu klasowego, wypełnianie poszczególnych funkcji klasowych),

 • propagują zasady kulturalnego zachowania,

 • troszczą się o zdrowie uczniów, w szczególności poprzez wdrażanie ich do dbałości o higienę osobistą oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w życiu szkolnym i poza Szkołą,

 • czuwają nad wszechstronnym rozwojem osobowym ucznia oraz przygotowują go do samodzielnego funkcjonowania poprzez wzmacnianie postawy odpowiedzialności,

 • utrzymują kontakt z rodzicami wychowanków, systematyczne informują o postępach ich dzieci, włączają rodziców w życie Szkoły i dążą do uzgodnienia wspólnych zasad wychowania,

 • wspólnie z podopiecznymi dokonują ewaluacji i oceny rezultatów działań wychowawczych,

 • pomagają poznać mocne i słabe strony ucznia w celu planowaniu rozwoju wychowanka.

   

  Rodzice:

   

 • dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez dzieci,

 • współdziałają z nauczycielami w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.

 • włączają się aktywnie do uczestniczenia w imprezach organizowanych przez szkołę

 • wspólnie z wychowawcami wypracowują jednolity front oddziaływań wychowawczych

   

  Pedagog szkolny:

   

 • rozpoznaje indywidualne potrzeby uczniów oraz analizuje przyczyny niepowodzeń szkolnych,

 • określa formy i sposoby udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,

 • organizuje i prowadzi różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

 • podejmuje działania wychowawcze wynikające z programu wychowawczego Szkoły,

 • wspiera działania wychowawcze i opiekuńcze nauczycieli wynikające z programu wychowawczego Szkoły,

 • działa na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,

 • dokonuje bieżącej analizy sytuacji wychowawczej w Szkole oraz systematycznie przekazuje informacje na ten temat radzie pedagogicznej,

 • kontroluje spełnianie przez uczniów obowiązku szkolnego,

 • utrzymuje stałą współpracę z wychowawcami klas.

   

  Pracownicy niepedagogiczni:

   

  • reagują na przejawy negatywnych zachowań i informują o tym wychowawcę klasy,

  • wyrażają swoją opinię na temat oceny zachowania uczniów,

  • wspomagają nauczycieli w realizowaniu działań wychowawczych.

    

   Rada rodziców:

    

 • reprezentuje ogół rodziców oraz podejmuje działania wspierające proces wychowawczy Szkoły,

 • współdecyduje o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku, współuczestniczy w opracowaniu programu wychowawczego Szkoły.

   

  Samorząd uczniowski:

   

 • inspiruje i organizuje życie kulturalne i intelektualne na terenie Szkoły,

 • reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego wobec dyrekcji i grona pedagogicznego,

 • propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji.

   

 1. Ewaluacja programu

 

Ewaluacji dokonuje zespół złożony z:

 

 • wychowawców,

 • pedagoga, psychologa,

 • przedstawicieli samorządu uczniowskiego,

 • przedstawicieli rady rodziców.

   

   

   

  Procedura ewaluacyjna obejmuje:

   

 • obserwację działań wychowawczych nauczycieli i dyrekcji,

 • rozmowy indywidualne z nauczycielami, rodzicami,

 • analizę problemów zgłaszanych pedagogowi lub psychologowi,

 • badania ankietowe skierowane do uczniów i rodziców,

 • analizę sprawozdań półrocznych i rocznych wychowawców, psychologa i pedagoga, pielęgniarki,

 • formułowanie wniosków i rekomendacji,

 • modyfikację programu wychowawczego.

 1. Plan działań wychowawczych

 

Zadania

Sposób realizacji

Osoby Odpowiedzialne

Terminy

Miejsce dziecka w grupie rówieśniczej i umiejętność współpracy

Kształtowanie poczucie przynależności do danej klasy poprzez wyrażanie potrzeb działania w grupie rówieśniczej oraz współtworzenie i respektowanie norm grupowych.

Współudział uczniów w organizacji i przebiegu imprez i uroczystości szkolnych.

Systematyczna praca w samorządzie klasowym

Pomoc kolegom w nauce

Realizacja tematyki na godzinach do dyspozycji wychowawcy.

Egzekwowanie stosowania się do reguł obowiązujących w Szkole

Wychowawcy, pedagog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

Wrzesień–grudzień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok

Kształtowanie postawy odpowiedzialności za swoje zdrowie i bezpieczeństwo

Zapoznanie uczniów z zasadami bezpiecznego zachowania na drodze, poznanie zasad ruchu drogowego.

Zapoznanie uczniów z przepisami BHP, regulaminem sali gimnastycznej, pracowni komputerowej.

Bezpieczne zachowanie się w czasie wycieczek i wyjść klasowych.

Poznanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach

Nauczyciele klas
I–III, IV-VI

Paździer-nik–grudzień

Kształtowanie postaw patriotycznych

Poznanie symboli narodowych na zajęciach, udział w uroczystościach szkolnych z okazji świąt państwowych, reprezentowanie Szkoły na uroczystościach państwowych.

Wycieczki – poznawanie miejsc pamięci narodowej

Nauczyciele klas
I-VI

Paździer-nik–grudzień

Przestrzeganie norm dobrego zachowania w środowisku szkolnym i rodzinnym

Egzekwowanie wśród uczniów właściwych postaw, czyli:

 • okazywania w słowach i czynach szacunku wobec dorosłych, rówieśników i młodszych,
 • nawykowego stosowania zwrotów grzecznościowych,
 • znajomości i stosowania obowiązujących zasad korzystania z telefonów komórkowych na terenie Szkoły.
 • dbałość o sprzęt szkolny
 • zaangażowanie  w prace na rzecz szkoły ,klasy i środowiska

Kształtowanie postaw patriotycznych – podejmowanie tematyki na zajęciach poprzez opowiadania, scenki rodzajowe, dramę, rozmowy i pogadanki ,apele

Wieź emocjonalna ze środowiskiem lokalnym i krajem ojczystym, kontynuowanie obrzędów i tradycji np. andrzejki, jasełka, stroiki świąteczne

 

 

Wszyscy nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

Listopad–grudzień

Kształcenie umiejętności zachowania się w sytuacjach trudnych

Stosowanie scenek sytuacyjnych, dramy, rozmów, pogadanek, prac plastycznych, filmów edukacyjnych o tolerancji, godności, świadomości własnych praw i znajomości instytucji, do których można zwrócić się o pomoc, rozróżnianiu dobra i zła, umiejętności odmawiania

Wychowawcy, pedagog

Cały rok

 

Załącznikami do programu wychowawczego Szkoły są:

 

 • programy pracy wychowawców klasowych wraz z tematyką godzin wychowawczych,

 • plan pracy samorządu uczniowskiego,

 • harmonogram imprez i uroczystości szkolnych,

 • plan wycieczek

 • system interwencji wychowawczych,

 • powinności i treści wychowawcze dla poszczególnych zajęć edukacyjnych,

 • zadania wychowawcze biblioteki szkolnej i świetlicy szkolnej.

   

  Program wychowawczy został przedstawiony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 15.09.2015r. i zatwierdzony do realizacji Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 5/2015/16 oraz przedstawiony Radzie Rodziców w dniu 16.09.2015 r. i zatwierdzony Uchwałą Rady Rodziców nr 1/2015/16

   

Wersja do wydruku

Informacje o artykule


Tytuł dokumentu

Program wychowawczy

Data utworzenia

2015-09-16

Osoba wprowadzająca dokument

Admin

Osoba tworząca dokument

Admin

Rejestr zmian dokumentu

 • [2015-09-16] Utworzenie dokumentu przez Admin

Dokument wyświetlono

270 razy