menumenu
ankieta

Gdzie spędziłeś wakacje?

Pokaż wyniki
ankieta
Logo BIP

Wewnątrzszkolny System Oceniania

Jesteś tu: » Strona główna » Dla rodziców » Wewnątrzszkolny System Oceniania

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Nętnie

Wewnątrzszkolny System Oceniania

 

 

 

Zasady oceniania określone w niniejszym dokumencie opracowano w oparciu o akty prawne, m.in.:

 1. 1.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015roku w sprawie szczegółowych warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy szkół publicznych (Dz. U. z 18.06.2015r. poz.843);
 2. 2.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania,

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania

sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych;

 1. 3.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych;
 2. 4.      Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (z późn. zm.);
 3. 5.      Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (z późn. zm.)
 4. 6.      Statut Szkoły Podstawowej w Nętnie

 


CELE I ZAKRES OCENIANIA


§ 1

 1. 1.      Ocenianiu podlegają:

a)      osiągnięcia edukacyjne ucznia;

b)      zachowanie ucznia.

 

 1. 2.      Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności  w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę.
 2. 3.      Ocenianie zachowania polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.
 3. 4.      Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego, na które składa się:

1)      ocenianie bieżące;

2)      klasyfikacja śródroczna;

3)      klasyfikacja roczna;

4)      klasyfikacja końcowa.

 1. 5.      Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu – według skali określonej w niniejszym dokumencie – śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z zastrzeżeniem § 4 pkt.. 3.
 2. 6.      Klasyfikacja roczna w klasach I – III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej opisowej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej opisowej zachowania.
 3. 7.      Klasyfikacja roczna w klasach IV – VI polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 4. 8.      Na klasyfikację końcową składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie VI oraz roczne oceny klasyfikacyjne  z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych.

 § 2

 1. 1.      Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

a)      informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

b)      udzielanie uczniowi pomocy przez przekazanie uczniowi informacji o, tym co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;

c)      udzielenie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;

d)     motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

e)      dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;

f)       umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno wychowawczej.

 1. 2.      Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

a)      formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych             i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

b)      ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

c)      ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w niniejszym dokumencie;

d)     przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

e)      ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

f)       ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

g)      ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

§ 3

 1. 1.      Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

a)      wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

b)       sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

c)      warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 1. 2.      Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) w trakcie pierwszego zebrania o warunkach                  i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH


§ 4

 1. 1.      Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno –pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, o których mowa w art. 71b ust. 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. a) i ocenianie do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
 2. 2.      W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt a) do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 3. 3.      Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, a także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym są ocenami opisowymi.
 4. 4.      Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego.
 5. 5.      W przypadku zwalniania ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.

§ 5

 1. 1.      Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
 2. 2.      Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii.
 3. 3.      Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.

 

ZASADY OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH


§ 6

 1. 1.      Podział roku szkolnego

Rok szkolny dzielimy na dwa semestry:

1)      Pierwszy rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia roku szkolnego i trwa do dnia 15 stycznia.

2)      Drugi trwa od ostatniego dnia kończącego pierwszy semestr do dnia zakończenia
rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych ustalonego przez MEN.

 

 1. 2.      KLASY I- III

 

1)      W edukacji wczesnoszkolnej podstawę oceniania stanowi systematyczna obserwacja dziecka w różnych sytuacjach ujawniających jego predyspozycje, zainteresowania, trudności, zachowania i postawy.

2)      Ocenianie polega na gromadzeniu informacji, rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu w stosunku do wymagań edukacyjnych.

3)      Spostrzeżenia dotyczące osiągnięć szkolnych ucznia nauczyciel odnotowuje na bieżąco, stosując oceny wyrażone stopniem wg skali cyfrowej:

 

6 – celujący

5 – bardzo dobry

4 – dobry

3 – dostateczny

2 – dopuszczający

1 – niedostateczny

Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który:

Posiada umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania w danej klasie;

Osiąga sukcesy w konkursach;

Samodzielnie i twórczo rozwiązuje problemy;

Dobrowolnie podejmuje się dodatkowych prac i prezentuje ich efekty;

Jest aktywnym uczestnikiem zajęć.

Ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń, który:

Sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami;

Samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne;

Potrafi wiązać wiadomości zdobyte wcześniej i zastosować tę wiedzę w nowej sytuacji;

Potrafi samodzielnie zdobywać informacje;

Prace pisemne i odpowiedzi w większości oceniono na 5;

Jest aktywnym uczestnikiem zajęć.

Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń, który:

Samodzielnie rozwiązuje problemy o średnim stopniu trudności;

Prace pisemne i odpowiedzi w większości oceniono na 4;

Pracuje systematycznie;

Ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń, który:

Posiada umiejętności w zakresie minimum programowego;

Samodzielnie rozwiązuje typowe problemy o niewielkim stopniu trudności;

Posiada wiedzę niepełną, nieusystematyzowaną, przyswojoną w różnym stopniu.

Ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń, który:

Zna i rozumie podstawowe pojęcia;

Przy pomocy nauczyciela rozwiązuje typowe zadania o niewielkim stopniu trudności;

Ma braki w wiedzy i umiejętnościach nie wykluczające przyswajania nowych treści przedmiotowych.

Ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń, który:

Nie posiada wiadomości w zakresie minimum programowego;

Nie rozumie podstawowych pojęć;

Nie potrafi przy pomocy nauczyciela rozwiązywać prostych problemów;

Ma braki w wiedzy i umiejętnościach uniemożliwiające przyswajanie kolejnych treści przedmiotowych

Oceny śródroczne i roczne nie są ustalane jako średnie arytmetyczne ocen cząstkowych.

4)      Przy ocenach wyrażonych stopniem dopuszcza się stosowanie znaków: +, –.

5)      Rodzice otrzymują słowną informację o rozwoju dziecka oraz ocenie śródrocznej i proponowanej ocenie rocznej na zebraniach lub podczas spotkań indywidualnych.

6)      Rodzice otrzymują pisemną informację o rocznej ocenie klasyfikacyjnej na świadectwie.

7)      W klasach I – III ocena klasyfikacyjna jest oceną opisową.

8)      Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom

 • opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce  lub rozwijaniem uzdolnień.

9)      Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę według obowiązujących w szkole kryteriów oceniania wynikających z przedmiotowych systemów oceniania.

10)  Sprawdzone i ocenione prace pisemne ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom.

 

 1. 3.      KLASY IV – VI

 

1)      Nauczyciel sprawdza i ocenia wiadomości i umiejętności uczniów w zakresie treści nauczania z poszczególnych zajęć edukacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem postępów ucznia.

2)      Szczegółowe zasady oceniania z poszczególnych zajęć edukacyjnych zawarte są w opracowanych przez nauczycieli i udostępnionych uczniom i rodzicom (prawnym opiekunom) przedmiotowych systemach oceniania.

3)      Każdy nauczyciel jest obowiązany do podania uczniom z początkiem roku szkolnego szczegółowych wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny bieżące i klasyfikacyjne z jego przedmiotu.

4)      Nauczyciel ma obowiązek oceniać uczniów systematycznie, uwzględniając różne formy ich aktywności na zajęciach. Minimalna ilość ocen w semestrze – 4.

5)      Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne ustala nauczyciel uczący danego przedmiotu, uwzględniając wkład pracy ucznia. Oceny te nie powinny być ustalone jako średnia arytmetyczna stopni cząstkowych.

6)      Ustala się następujące śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania:

a)      śródroczna ocena klasyfikacyjna za I semestr;

b)      ocena klasyfikacyjna roczna.

7)      Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne, z zastrzeżeniem § 4 pkt. 3, ustala się w stopniach według następującej skali:

 

stopień celujący – 6

stopień bardzo dobry – 5

stopień dobry – 4

stopień dostateczny – 3

stopień dopuszczający – 2

stopień niedostateczny – 1

Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach 6-2. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu 1.

8)      Dla wszystkich zajęć edukacyjnych przy ocenianiu prac klasowych (sprawdzianów) stosuje się następujące kryteria:

 

 

Oceny - Procent zdobytych punktów

Celująca 97% - 100%

Bardzo dobra 86% - 96%

Dobra 70% - 85%

Dostateczna 50% - 69%

Dopuszczająca 30% - 49%

Niedostateczna 0% - 29%

 

9)      Laureaci i finaliści przedmiotowych konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (półroczną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata lub finalisty konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (półrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

10)  Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, zajęć artystycznych, plastyki i muzyki należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

11)  Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do odpowiednio wymagań i efektów kształcenia dla danego etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edycyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwojem uzdolnień.

12)  Przy ocenach wyrażonych stopniem dopuszcza się stosowanie znaków: „+” (podwyższającego ocenę) oraz „–” (obniżającego ocenę).

13)  Do średniej ocen z zajęć edukacyjnych w klasyfikacji śródrocznej i rocznej wlicza się ocenę z religii.

14)  W przypadku, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia tyki do średniej ocen, wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z końcowych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczy całkowitej w górę.

15)  W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast ocen klasyfikacyjnych wpisuje się „nieklasyfikowany” lub „nieklasyfikowana”.

 § 7

 1. Oceny są jawne dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).
 2. Nauczyciel uzasadnia ustaloną bieżącą ocenę w formie ustalonej w przedmiotowym systemie oceniania.
 3. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz ich dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).
 4. Sprawdzone prace klasowe są przechowywane w danym roku szkolnym w gabinecie nauczyciela do końca roku szkolnego.
 5. Rodzice są powiadamiani o osiągnięciach dziecka w czasie spotkań z wychowawcą lub nauczycielami zajęć edukacyjnych.
 6. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających          w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobre, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.

ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW UPOŚLEDZONYCH W STOPNIU UMIARKOWANYM


§ 8

 1. Uczniowie głębiej niepełnosprawni intelektualnie, upośledzeni umysłowo umiarkowanie i znacznie / podlegają odrębnym niż w szkołach ogólnodostępnych, kryteriom oceniania i klasyfikowania.
 2. Oceny bieżące, śródroczne i roczne klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
 3. Brak postępów nie podlega wartościowaniu negatywnemu , a nawet niewielkie postępy dziecka są dostrzegane i wzmacniane pozytywnie.
 4. Uczeń, który opuścił ponad 50% zajęć z przyczyn nieusprawiedliwionych w ostatniej klasie na danym etapie edukacyjnym nie otrzymuje świadectwa ukończenia szkoły.
 5. Uczeń, któremu przedłużono etap edukacyjny nie otrzymuje świadectwa lecz pisemną informację na temat zachowania i realizacji indywidualnego programu edukacyjnego.

Zasady ogólne

Klasyfikacja roczna ucznia odbywa się w czerwcu , polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla każdego ucznia w stopniu umiarkowanym i znacznym ,zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustalenia rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania .W styczniu wystawiana jest ocena śródroczna, która zawiera opis zachowania ucznia, jego postępów z zajęć edukacyjnych w I semestrze, uwagi, spostrzeżenia nauczyciela dotyczące dalszej pracy z dzieckiem. Wyniki klasyfikacji wpisywane są w odpowiedniej karcie i przechowywane w arkuszach ocen uczniów.

Ocena bieżąca to ciągłe monitorowanie postępów w rozwoju dziecka / w opanowaniu przez nie nowych wiadomości i umiejętności / oceny te wystawiane są w dziennikach w trakcie codziennych zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nauczyciela oraz w indywidualnych programach edukacyjnych w odpowiednich rubrykach co najmniej dwa razy w roku / w celu diagnozowania postępów ucznia i stopnia realizacji indywidualnego programu.

Oceny bieżące osiągnięć edukacyjnych wyrażone są cyframi 6, 5, 4, 3, 2, 1, są one odpowiednikami – symboli ocen opisowych i określają poziom wykonania przez ucznia określonego zadania na bazie wiadomości:

Cyfra 6 – Super ! Wykonałeś wszystkie zadania- wpisujemy gdy uczeń opanował\ przewidziane dla niego w programie i poza programem wiadomości i umiejętności samodzielnie i poprawnie wykonuje określone zadania. Sam wychodzi z inicjatywą.

Cyfra 5 – Brawo ! Bardzo ładnie wykonałeś zadanie – wpisujemy gdy uczeń opanował przewidziane dla niego w programie wiadomości i umiejętności samodzielnie i poprawnie wykonuje określone zadania.

Cyfra 4 – Świetnie ! Widzę ,że się bardzo starasz – wpisujemy gdy uczeń opanował wiadomości, zadanie wykonuje w całości według instrukcji nauczyciela i pod jego nadzorem.

Cyfra 3 – Ładnie ! Musisz jeszcze popracować – wpisujemy gdy uczeń częściowo opanował wiadomości, wykonuje ok. 50% czynności składających się na zadanie, jedynie przy znacznej pomocy nauczyciela.

Cyfra 2 – Starasz się ale musisz nadal ćwiczyć – wpisujemy gdy uczeń fragmentarycznie opanował wiadomości i umiejętności, wykonuje niesamodzielnie pojedyncze elementy zadania, dlatego edukację w tym zakresie należy kontynuować.

Cyfra 1 – Notorycznie i świadomie odmawia wykonania zadania, które jest na miarę jego możliwości. Nie wywiązuje się z obowiązku szkolnego.

W indywidualnych programach edukacyjnych Cyfrę 2 wpisujemy 1 raz na zakończenie obecnego etapu edukacyjnego, w celu wskazania jakie zadania i czynności wymagają dalszych ćwiczeń.

Uczeń objęty nauczaniem indywidualnym podlega ocenie z zajęć edukacyjnych według w/w zasad.


ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA


§ 9

 1. Ocena klasyfikacyjna zachowania powinna uwzględniać w szczególności:

a)      wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

b)      postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

c)      dbałość o honor i tradycje szkoły;

d)     dbałość o piękno mowy ojczystej;

e)      dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

f)       godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

g)      okazywanie szacunku innym osobom.

 

 1. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 2. W klasach I – III roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest oceną opisową, z zastrzeżeniem § 4 pkt. 3.
 3. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania uczniów klas IV – VI, z zastrzeżeniem § 4 pkt. 3, ustala się według następującej skali:

wzorowe

bardzo dobre

dobre

poprawne

nieodpowiednie

naganne

 1. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po uzyskaniu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia, a także uwzględniając ogólne wymagania na poszczególne oceny.
 2. Ocenę zachowania ustala się, przyjmując za punkt wyjścia zachowanie poprawne.

Ogólne wymagania na poszczególne oceny:

Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie kryteria wymagane na ocenę bardzo dobrą, a ponadto:

a)      reprezentuje szkołę na zewnątrz w działaniach na rzecz szkoły, miasta, środowiska lokalnego, itp.;

b)      posiada osiągnięcia co najmniej w jednej dziedzinie działalności pozalekcyjnej (konkursy przedmiotowe, zawody sportowe i inne) w szkole i poza nią.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

a)      bardzo dobrze wypełnia swoje obowiązki szkolne;

b)      wyróżnia się kulturalnym zachowaniem na terenie szkoły i poza nią;

c)      dba o honor i tradycje szkoły;

d)     odnosi się z szacunkiem do innych osób;

e)      może być wzorem do naśladowania dla innych uczniów;

f)       organizuje lub inicjuje działania na rzecz klasy i szkoły;

g)      aktywnie angażuje się w życie klasy i szkoły;

h)      rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia;

i)        bierze udział w konkursach przedmiotowych i / lub zawodach sportowych w szkole i poza nią.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

a)      jest pilny i sumienny w wypełnianiu obowiązków szkolnych;

b)      jego kultura osobista nie budzi żadnych zastrzeżeń;

c)      okazuje szacunek innym osobom;

d)     jest koleżeński i życzliwy wobec innych;

e)      interesuje się i angażuje w życie klasy i szkoły;

f)       w miarę swoich możliwości rozwija swoje zainteresowania poprzez udział w zajęciach dodatkowych.

Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

a)      stara się właściwie wypełniać obowiązki szkolne;

b)      stara się kulturalnie zachowywać się w szkole i poza nią;

c)      stara się dbać o kulturę słowa;

d)     poprawnie zachowuje się w zespole klasowym, ale w życiu klasy i szkoły bierze udział w znikomym stopniu;

e)      nie ulega nałogom;

f)       stara się dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

g)      ubiera się stosownie do okoliczności;

h)      nie farbuje włosów;

i)        wykazuje właściwy stosunek do cudzej własność;

j)        zdarzają mu się uwagi, ale zauważa swe błędy i potrafi z własnej inicjatywy je naprawić;

k)      usprawiedliwia swoje nieobecności i spóźnienia.

Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który często uchybia kryteriom oceny zachowania:

a)      nie zawsze wypełnia właściwie swoje obowiązki szkolne;

b)       jego postawa i zachowanie w stosunku do innych osób budzą pewne zastrzeżenia;

c)      często otrzymuje uwagi o złym zachowaniu;

d)     zdarza mu się stwarzać sytuacje zagrażające bezpieczeństwu własnemu i innych osób;

e)      opuszcza zajęcia szkolne bez usprawiedliwienia, często spóźnia się na zajęcia.

Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:

a)      odnosi się z lekceważeniem do uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły;

b)      często stwarza konflikty w szkole i poza nią;

c)      nagminnie narusza obowiązki szkolne;

d)     niszczy mienie szkolne;

e)      utrudnia prowadzenie zajęć, nie wykonuje poleceń nauczyciela;

f)       stwarza zagrożenie dla siebie i innych;

g)      przejawia zachowania agresywne;

h)      nagminnie opuszcza bez usprawiedliwienia zajęcia szkolne;

i)        ulega nałogom;

j)        swym postępowaniem wywiera zły wpływ na innych;

k)      notorycznie uchybia szkolnym kryteriom oceny zachowania, a zastosowane wobec niego środki zaradcze nie przyniosły oczekiwanego rezultatu.

 

 1. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

1)      oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

2)      promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.           

 


TERMIN I FORMA INFORMOWANIA O PRZEWIDYWANYCH OCENACH KLASYFIKACYJNYCH


§ 10

 1. O przewidywanych śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania, w tym o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi i naganną, uczniowie klas I – VI są powiadamiani przez nauczycieli poszczególnych zajęć edukacyjnych i wychowawcę przed zebraniem rodziców w grudniu i w maju każdego roku.
 2. W dzienniku lekcyjnym nauczyciele i wychowawca dokonują wpisu: „Poinformowano o przewidywanych śródrocznych/rocznych ocenach klasyfikacyjnych w dniu ……….”.
 3. O przewidywanych śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania, w tym o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi i naganną, rodzice (prawni opiekunowie) są powiadamiani przez wychowawcę na zebraniu rodziców w grudniu i w maju każdego roku.
 4. Jeżeli rodzic (prawny opiekun) nie przyjdzie na zebranie, to powinien zapoznać się z przewidywanymi śródrocznymi i rocznymi ocenami klasyfikacyjnymi dziecka podczas spotkania z wychowawcą najpóźniej do 3 dni roboczych od zebrania rodziców.
 5. Jeśli rodzic nie wywiąże się z obowiązku (patrz pkt.4), oznacza to, że akceptuje przewidywane oceny śródroczne (roczne). Wyjątek stanowią oceny niedostateczne             z zajęć edukacyjnych i naganne z zachowania. W takim przypadku wychowawca informuje rodziców w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Brak informacji zwrotnej od rodzica oznacza zgodę na przewidywane oceny.
 6. Nauczyciel wpisuje długopisem w dzienniku lekcyjnym ustalone śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne na 3 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej.
 7. Ustalona przez wychowawcę przewidywana roczna ocena zachowania może być podwyższona.
 8. Ustalona przez wychowawcę roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna z zastrzeżeniem § 12.
 9. Ustalona przez nauczyciela przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być podwyższona w wyniku sprawdzianu na podwyższenie oceny przeprowadzonego zgodnie z § 13.
 10. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem § 15 pkt. 1 i § 14.


ZGŁASZANIE ZASTRZEŻEŃ DO WYSTAWIANYCH ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z ZACHOWANIA LUB ZAJĘĆ EDYKACYJNYCH


§ 11 - uchylono

§ 12

 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłaszać zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna z  zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w terminie 2 dni od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykła większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

 

 1. W skład komisji wchodzą:

a)        dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji,

b)        wychowawca oddziału,

c)        wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale,

d)       pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,

e)        psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,

f)         przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

g)        przedstawiciel rady rodziców.

 

 1. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
 2. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

a)      imiona i nazwiska osób wchodzących skład komisji;

b)      termin posiedzenia komisji;

c)      imię i nazwisko ucznia,

d)     wynik głosowania,

e)      ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.

 1. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

POPRAWIANIE ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ

SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI


§ 13

 1. Uczeń klasy I – VI ma prawo do poprawienia przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, jeżeli jest ona jego zdaniem lub zdaniem jego rodziców (prawnych opiekunów) zaniżona.
 2. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
 3. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 4. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni, od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
 5. W skład komisji wchodzą:

a)      dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;

b)      nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

c)      nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

 1. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne,  z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 2. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół, zawierający w szczególności:

a)      nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian;

b)      imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

c)      termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności;

d)     imię i nazwisko ucznia;

e)      zadania sprawdzające;

f)       ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

 1. Do protokołu, dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację  o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.
 2. Protokół stanowi załącznik do arkusz ocen ucznia.
 3. Pytania (ćwiczenia, zadania praktyczne) sprawdzające proponuje nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w porozumieniu z innym nauczycielem takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. Stopień trudności pytań (ćwiczeń, zadań praktycznych) musi odpowiadać wymaganiom na ocenę, o którą ubiega się uczeń.
 4. Nauczyciel na podstawie przeprowadzonego sprawdzianu poprawiającego przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną może:

a)      podwyższyć ocenę – w przypadku pozytywnego wyniku;

b)       pozostawić ocenę ustaloną wcześniej – w przypadku negatywnego wyniku.

 1. Nauczyciel danych zajęć edukacyjnych informuje ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) o wyniku sprawdzianu następnego dnia po jego przeprowadzeniu.
 2. Uczeń, który z udokumentowanych przyczyn losowych nie mógł w wyznaczonym terminie przystąpić do sprawdzianu poprawiającego przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną, może przystąpić do niego w terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
 3. Od oceny ustalonej w wyniku sprawdzianu poprawiającego przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną odwołanie nie przysługuje.

 

§ 14 – uchyla się

 

EGZAMIN POPRAWKOWY


§ 15

 1. Uczeń klasy IV - V, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednego albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy, na pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) złożoną do dyrektora szkoły najpóźniej w dniu poprzedzającym roczne klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej.
 2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu poprawkowego z przedmiotów: plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne, zajęcia techniczne, informatyka, zajęcia komputerowe, oraz wychowanie fizyczne z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich, do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
 4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

a)      dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;

b)      nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący;

c)      nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

 1. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych okolicznościach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 2. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:

a)      nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;

b)      imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

c)      termin egzaminu poprawkowego:

d)     imię i nazwisko ucznia;

e)      zada moa egzaminacyjne,

f)       ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

 1. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez niego zadania praktycznego.
 2. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 3. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
 4. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna.
 5. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę. 

EGZAMIN KLASYFIKACYJNY


§ 16

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny, o który wnioskuje nauczyciel przedmiotu, w porozumieniu z wychowawcą, uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami), podczas posiedzenia klasyfikacyjnego rady pedagogicznej.
 3. W razie nieobecności nieusprawiedliwionej rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów, na pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) złożoną do dyrektora szkoły najpóźniej na 1 dzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.
 4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
 5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, zajęcia techniczne, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi temu nie ustala się także oceny zachowania.
 6. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z przedmiotów: plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne, zajęcia techniczne, informatyka, zajęcia komputerowe i wychowanie fizyczne, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
 8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład której wchodzą:

W przypadku ucznia realizującego obowiązek szkolny w szkole:

a)      nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji;

b)      nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

 W przypadku ucznia realizującego obowiązek szkolny poza szkołą:

a)      dyrektor szkoły, albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;

b)      nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany ten egzamin – jako członkowie komisji.

 

1)      W przypadku, gdy nie jest możliwe powołanie nauczyciela danego języka obcego nowożytnego w skład komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny, dla ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego lub uczęszcza do oddziału w innej szkole na zajęcia z języka obcego nowożytnego, dyrektor szkoły powołuje w skład komisji nauczyciela danego języka obcego nowożytnego zatrudnionego w innej szkole, w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły;

2)      Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego w ciągu jednego dnia.

 1. W czasie trwania egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
 2. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający:

a)      nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;

b)      imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,

c)      termin egzaminu klasyfikacyjnego;

d)     imię i nazwisko ucznia;

e)      zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;

f)       ustaloną ocenę egzaminu klasyfikacyjnego.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 1. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
 2. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego śródroczna lub roczna ocena klasyfikacyjna jest ostateczna, z zastrzeżeniem.
 3. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
 4. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowana” lub „nieklasyfikowany”

 

PROMOCJA I UKOŃCZENIE SZKOŁY


§ 17

 1. Uczeń klasy I-III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, z zastrzeżeniem pkt. 2.
 2. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (opiekunów prawnych) oraz po uzyskaniu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy pierwszej i drugiej szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.
 3. W wyjątkowych wypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia I etapu edukacyjnego na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.
 4. O zamiarze pozostawienia ucznia klasy I – III na drugi rok w tej samej klasie rodzice są powiadamiani przez wychowawcę ustnie na 14 dni przed rocznym posiedzeniem klasyfikacyjnym.
 5. Opisową ocenę końcoworoczną nauczyciel zapisuje w arkuszu ocen, w dzienniku lekcyjnym zaś umieszcza tylko informację o tym fakcie.
 6. Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od stopnia niedostatecznego, z zastrzeżeniem pkt. 6 i 8 oraz § 9 pkt. 8 i 9.
 7. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).
 8. Uczeń klasy IV – V, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

a)      uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

 1. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia klasy IV – V, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia edukacyjne są zgodnie ze szkolnym planem nauczania realizowane w klasie programowo wyższej.
 2. Warunkową promocję ucznia odnotowuje się w jego arkuszu ocen i na świadectwie szkolnym zamieszczając klauzulę: „uchwałą rady pedagogicznej z dnia … promowany warunkowo do klasy …”.
 3. Uczeń klasy VI kończy szkołę podstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, z uwzględnieniem § 6 pkt. 17, uzyskał oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust. 11 oraz § 9 pkt.8 i 9, jeżeli ponadto przystąpił do zewnętrznego sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej.
 4. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy VI rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).
 5. Uczeń klasy VI kończy z wyróżnieniem szkołę podstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w § 1 pkt. 8, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i dodatkowych zajęć edukacyjnych religia lub etyka  średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
 6. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowego zajęcia edukacyjnego nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

§ 18

 1. Przy wpisywaniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych w dziennikach lekcyjnych dopuszcza się stosowanie następujących skrótów stopni:

celujący – cel

bardzo dobry – bdb

dobry – db

dostateczny – dst

dopuszczający – dop

niedostateczny - ndst

 1. Roczne oceny klasyfikacyjne w dzienniku i w arkuszach ocen wpisuje się stopniem w pełnym brzmieniu.

 USTALENIA DODATKOWE


§ 19

 

 1. Uczeń może być nieprzygotowany do lekcji po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności (min. tygodniowej). Nauczyciel może egzekwować od ucznia wiadomości w terminach z nim uzgodnionych, ale nie dłuższych niż miesiąc.
 2. Prace klasowe, sprawdziany, testy, dyktanda są obowiązkowe, jeśli uczeń nie był w szkole pisze je w terminie późniejszym po uzgodnieniu z nauczycielem.
 3. Poprawić można tylko raz prace z § 3 pkt. 7, 9, 10 z oceną negatywną, za którą uznaje się ocenę niedostateczną.
 4. W semestrze uczeń może być nieprzygotowany 3 razy z przedmiotów, z których ma 3, 4 lekcje tygodniowo i raz z przedmiotów, z których ma 1, 2 godz. tygodniowo.
 5. Nie przygotowanie obejmuje odpowiedzi ustne, prace domowe, prace naukowe. Musi jednak ten fakt uczeń zgłosić nauczycielowi na początku lekcji.
 6. Informacje o stopniach z pisemnych prac kontrolnych będą podawane przez nauczycieli do zeszytu przedmiotowego. Prawem rodzica/prawnego opiekuna jest zapoznanie się z nimi  i podpisanie.
 7. Roczna kontrola osiągnięć uczniów musi być zapowiedziana z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
 8. Po poprawie oceny niedostatecznej na inną pozytywną, przy klasyfikacji pod uwagę bierzemy tę drugą.

 EWALUACJA


§ 20

 1. Wewnątrzszkolny system oceniania podlega procesowi ewaluacji w celu doskonalenia oraz podnoszenia jakości oceniania.
 2. Ewaluację prowadzi zespół powołany przez dyrektora szkoły oraz nauczyciele w odniesieniu do przedmiotowego systemu oceniania.
 3. Metody i techniki ewaluacji stosowane w szkole:

1)      rozmowy;

2)      wywiady;

3)      ankiety skierowane do nauczycieli, rodziców i uczniów.

 1. Ewaluacji dokonuje się w terminach:

1)      na koniec roku szkolnego;

2)      po zmianie rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

 1. Odbiorcami ewaluacji są członkowie rady pedagogicznej, rady rodziców oraz samorządu uczniowskiego.
 2. Rada pedagogiczna odpowiednią uchwałą może wprowadzić zmiany w wewnątrzszkolnym systemie oceniania.
 3. Po każdej zmianie dyrektor ogłasza tekst jednolity.

Zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dniu 28 sierpnia2015 roku

Dokument wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 roku.

 Samorząd Uczniowski:                                                                            Rada Pedagogiczna:

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin nagradzania uczniów na zakończenie I  semestru

i roku szkolnego za osiągnięcia w nauce

 

I. NAGRADZANIE UCZNIÓW KLAS I - III

 1. W klasach I - III nagrodę książkową otrzymuje uczeń odznaczający się wysokimi wynikami w nauce, wzorowym zachowaniem i posiadający osiągnięcia zgodnie ze swoimi możliwościami.
 2. Uczeń do nagrody jest typowany przez wychowawcę.
 3. Każdy uczeń klasy trzeciej otrzymuje na zakończenie roku szkolnego DYPLOM UKOŃCZENIA PIERWSZEGO ETAPU EDUKACJI SZKOLNEJ.
 4. LIST GRATULACYJNY otrzymują rodzice nagrodzonych uczniów klasy III.
 5. Uczeń, który w ciągu roku szkolnego nie opuścił żadnej godziny lekcyjnej otrzymuje nagrodę za najlepszą frekwencję ( formę nagrody ustala wychowawca).
 6. Wyżej wymienione nagrody i listy gratulacyjne wręcza dyrektor szkoły podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.

II. NAGRADZANIE UCZNIÓW KLAS IV - VI

 1. Uczeń klasy IV - VI, który uzyskał na koniec roku szkolnego średnią ocen, co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobre zachowanie otrzymuje świadectwo                        z wyróżnieniem i nagrodę książkową.
 2. Jeżeli uczeń klas IV- VI uzyskał na koniec roku szkolnego średnia ocen, co najmniej 5,00 i bardzo dobrą ocenę z zachowania- otrzymuje: świadectwo z wyróżnieniem, nagrodę książkową i stypendium.
 3. Uczeń kończąc szkołę podstawową z wyróżnieniem w klasyfikacji końcowej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz średnia ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania otrzymuje świadectwo z wyróżnieniem i nagrodę książkową.
 4. Uczeń, który w ciągu roku szkolnego nie opuścił żadnej godziny lekcyjnej otrzymuje nagrodę za najlepszą frekwencję ( formę nagrody ustala wychowawca).
 5. Wyżej wymienione nagrody i listy gratulacyjne wręcza dyrektor szkoły podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.
 6. Rodzice ucznia, który w VI klasie otrzymał świadectwo z wyróżnieniem ( tj. uzyskał średnią ocen co najmniej bardzo dobre zachowanie) otrzymują LIST GRATULACYJNY.
 7. Wychowawcy uczniów wyróżnionych świadectwem z wyróżnieniem odnotowują ten

III. SYTPENDNIA DLA UCZNIÓW KLAS IV - VI

 1. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie (semestrze) poprzedzającym okres (semestr), w którym przyznaje się to stypendium, a stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskała wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie (semestrze) poprzedzającym okres (semestr), w którym przyznaje się to stypendium.
 2. O przyznaniu stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe uczeń może ubiegać się nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego okresu (semestru) nauki w danym typie szkoły.
 3. Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom klas I - III szkoły podstawowej do ukończenia pierwszego okresu nauki.
 4. Stypendium za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom klas I-III szkoły podstokowej.
 5. Dyrektor szkoły powołuje w szkole komisję stypendialną.
 6. Średnią ocen, o której mowa w ust. 2 ustala komisja stypendialna, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego.
 7. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe wychowawca klasy składa do komisji stypendialnej, która przekazuje wniosek wraz ze swoją opinią dyrektorowi szkoły.
 8. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe jest wypłacane raz w okresie (semestrze).
 9. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe nie może przekroczyć kwoty stanowiącej dwukrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy ZRP. Wysokości stypendium ustala dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i rady pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
 10. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły.

IV. WPISY NA ŚWIADECTWACH W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ SZCZEGÓLNYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW

 1. W części dotyczącej szczególnych osiągnięć uczniów odnotowuje się w szczególności:

1)      Udział w konkursach i turniejach wiedzy organizowanych przez kuratora oświaty, co najmniej na szczeblu wojewódzkim;

2)      Osiągnięcia artystyczne i sportowe uczniów co najmniej na szczeblu gminnym,

3)      Osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub środowiska szkolnego;

 1. Oprócz osiągnięć wyszczególnionych w Rozporządzeniu MENiS z dnia 14.02.2003r. na świadectwie wpisujemy również:

1)      Laureatów Małych Olimpiad Przedmiotowych;

2)      Nagrody I i II stopnia oraz wyróżnienia w konkursie matematycznym „KANGUR".

Samorząd Uczniowski:                                                                             Rada Pedagogiczna: