menumenu
ankieta

Gdzie spędziłeś wakacje?

Pokaż wyniki
ankieta
Logo BIP

Statut

Jesteś tu: » Strona główna » Dla rodziców » Statut

 
STATUT

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

im. Jana Pawła II

w Nętnie

 

 

 

 

 

 

 

 

PODSTAWA PRAWNA:

 

Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty

(Dz. U. z 1991 roku Nr 95 pozycja 425 wraz z późniejszymi zmianami)

(Ustawa z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 16.03.2015r. poz.357)

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku

w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół

(Dz. U. z 2001 roku Nr 61, pozycja 624 wraz z późniejszymi zmianami)

(Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015roku w sprawie szczegółowych warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów  i słuchaczy szkół publicznych Dz. U. z 18.06.2015r. poz.843)

 

Zatwierdzony uchwałą nr 10/2010/2011

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Nętnie

z dnia 26 listopada 2010 roku

w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Szkoły.

 

 Znowelizowany uchwałą nr

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Nętnie

z dnia

w sprawie zmian w Statucie Szkoły.


 

 

SPIS TREŚCI:

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2. CELE I ZADANIA SZKOŁY

3. OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW

4. ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

5. ORGANA SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

6. ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI ORAZ INNYCH PRACOWNIKÓW SZKOŁY

7. ZASADY REKRUTACJI. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

8. PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE


 §1

 1. Nazwa szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa w Nętnie.
 2. Siedzibą szkoły jest budynek o adresie Nętno 38 78-500 Drawsko Pomorskie.
 3. Szkoła nosi imię Jana Pawła II.

§2

 1. Szkoła Podstawowa w Nętnie  jest sześcioletnią szkołą publiczną.
 2. Szkoła prowadzi oddziały przedszkolne.

§3

 1. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Drawsko Pomorskie.
 2. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Zachodniopomorski Kurator Oświaty.

§4

 1. Szkoła posiada własny sztandar oraz ceremoniał szkolny.
 2. Imię szkole nadaje organ prowadzący, na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

§5

 1. Nazwa szkoły używana jest w pełnym brzmieniu.
 2. Szkoła używa pieczęci urzędowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 4. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.

 

 

ROZDZIAŁ II

 CELE I ZADANIA SZKOŁY


 §6

 1. Szkoła we wszystkich swoich działaniach kieruje się dobrem ucznia jako wartością nadrzędną.
 2. Szkoła Podstawowa w Nętnie realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, uczy szacunku dla prawdy, pracy i wiedzy, wpaja wychowankom właściwie rozumianej tolerancji, rzetelnego wywiązywania się z podjętych na siebie obowiązków, odpowiedzialności za własne słowo, postępowanie i całą społeczność szkolną ze szczególnym uwzględnieniem podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej oraz własnej historii i kultury.

§7

 1. Kształcenie ogólne w szkole podstawowej tworzy fundament wykształcenia – szkoła łagodnie wprowadza uczniów w świat wiedzy, dbając o ich harmonijny rozwój intelektualny, etyczny, emocjonalny, społeczny i fizyczny. Kształcenie to dzieli się na dwa etapy edukacyjne:
 1. I etap edukacyjny, obejmujący klasy I–III szkoły podstawowej – edukacja wczesnoszkolna;
 2. Jednym z najważniejszych zadań szkoły podstawowej jest kształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałość o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów. Wypełnianie tego zadania należy do obowiązków każdego nauczyciela.
  1. szkolny zestaw programów nauczania, który uwzględniając wymiar wychowawczy, obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego;
  2. Szkolny zestaw programów nauczania, program wychowawczy szkoły oraz program profilaktyki tworzą spójną całość i uwzględniają wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej. Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całej szkoły, jak i każdego nauczyciela.
  1. II etap edukacyjny, obejmujący klasy IV–VI szkoły podstawowej.
 1. Celem kształcenia ogólnego w szkole podstawowej jest:
  1. przyswojenie przez uczniów podstawowego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyki, dotyczących przede wszystkim tematów i zjawisk bliskich doświadczeniom uczniów;
  2. zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;
  3. kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.
 2. Do najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia ogólnego w szkole podstawowej należą:
  1. czytanie – rozumiane zarówno jako prosta czynność, jako umiejętność rozumienia, wykorzystywania i przetwarzania tekstów w zakresie umożliwiającym zdobywanie wiedzy, rozwój emocjonalny, intelektualny i moralny oraz uczestnictwo w życiu społeczeństwa;
  2. myślenie matematyczne – umiejętność korzystania z podstawowych narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz prowadzenia elementarnych rozumowań matematycznych;
  3. myślenie naukowe – umiejętność formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa;
  4. umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w języku obcym, zarówno w mowie, jak i w piśmie;
  5. umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, w tym także dla wyszukiwania i korzystania z informacji;
  6. umiejętność uczenia się jako sposób zaspokajania naturalnej ciekawości świata, odkrywania swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji;
  7. umiejętność pracy zespołowej.
 1. Ważnym zadaniem szkoły podstawowej jest przygotowanie uczniów do życia  w społeczeństwie informacyjnym. Nauczyciele powinni stwarzać uczniom warunki do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, na zajęciach z różnych przedmiotów.
 2. Realizację powyższych celów wspomaga biblioteka szkolna, zarówno w postaci księgozbioru, jak i w postaci zasobów multimedialnych. Nauczyciele wszystkich przedmiotów odwołują się do zasobów biblioteki szkolnej i współpracują z nauczycielami bibliotekarzami w celu wszechstronnego przygotowania uczniów do samokształcenia i świadomego wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji.
 3. Ponieważ środki społecznego przekazu odgrywają coraz większą rolę zarówno w życiu społecznym, jak i indywidualnym, każdy nauczyciel poświęca dużo uwagi edukacji medialnej, czyli wychowaniu uczniów do właściwego odbioru i wykorzystania mediów.
 4. Ważnym zadaniem szkoły podstawowej jest także edukacja zdrowotna, której celem jest kształtowanie u uczniów nawyku dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.
 5. W procesie kształcenia ogólnego szkoła podstawowa kształtuje u uczniów postawy sprzyjające ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takie jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej.
 6. W rozwoju społecznym bardzo ważne jest kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji. Szkoła podejmuje odpowiednie krok  w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji.
 7. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:
  1. program wychowawczy szkoły obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym;
  2. program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów.
 1. Obok zadań wychowawczych i profilaktycznych nauczyciele wykonują również działania opiekuńcze odpowiednio do istniejących potrzeb.
 2. Szkoła oraz poszczególni nauczyciele wspomagają rozwój każdego ucznia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

§8

 1. W zakresie wychowania szkoła:
  1. stwarza uczniom warunki do wszechstronnego rozwoju osobowego w wymiarze indywidualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, moralnym, estetycznym, duchowym;
  1. rozwija u uczniów dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie, rozwija u uczniów samodzielność i pobudza ich do twórczego działania;
  2. przekazuje dzieciom i młodzieży podstawowe wartości etyczne, kształtuje wrażliwość, wskazuje hierarchie wartości moralnych;
  3. dba o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi;
  4. uczy współżycia i tolerancji, przygotowuje uczniów do świadomego i aktywnego życia we współczesnym świecie, rodzinie i Państwie, kształtuje postawy dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów, kształtuje umiejętności współpracy z innymi i na rzecz innych;
  5. kształci i wychowuje dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;
  6. kształtuje u uczniów umiejętności określone w podstawie programowej, uczy ich świadomości życiowej użyteczności zdobywanej wiedzy;
  7. wyrabia u uczniów nawyki higieniczno-zdrowotne, dbałości o zdrowie własne, innych ludzi oraz tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu;
  8. kształtuje u uczniów nawyki prowadzące do działań na rzecz ochrony środowiska;
  9. uświadamia uczniów o zagrożeniach wynikających z rozwoju cywilizacji i ukazuje sposoby walki z nimi, w szczególności w sferze edukacji medialnej poprzez wychowywanie uczniów do właściwego odbioru i wykorzystywania mediów;
  10. ukazuje uczniom wagę historii, tradycji oraz dorobku kultury „małych” ojczyzn, narodowej, europejskiej i światowej.
 1. Szczegółowe informacje dotyczące sposobów osiągania zamierzonych efektów i system ewaluacji celów znajdują się w Programie Wychowawczym Szkoły. 

§9

1. W zakresie profilaktycznym szkoła:

a. wzmacnia czynniki chroniące poprzez:

1.budowanie podmiotowych relacji między uczniami, nauczycielami, rodzicami, środowiskiem lokalnym;

 1. stwarzanie sytuacji sprzyjających integracji zespołów klasowych;
 2. budzenie pozytywnych więzi z własną szkołą i środowiskiem lokalnym;
 3. budzenie zainteresowania nauką szkolną;
 4. właściwa organizacja zajęć szkolnych i pozaszkolnych;
 5. budzenie motywacji do podejmowania pozytywnych działań i zachowań;
 6. poszanowanie praw, norm, wartości i autorytetów społecznych;
 7. promowanie przynależności do pozytywnych grup;
 8. wspieranie w sytuacjach trudnych;
 9. wypracowywanie efektywnych sposobów radzenia sobie ze stresem;
 10. zapobieganie zachowaniom agresywnym.

b. rozpoznaje, eliminuje lub redukuje czynniki ryzyka związane z:

 1. środowiskami społecznymi promującymi złe wzorce;
 2. grupami rówieśniczymi, w których normą są zachowania dysfunkcyjne;
 3. wczesnymi inicjacjami w zachowaniach ryzykownych;
 4. normami społecznymi promującymi lub prowokującymi dysfunkcyjne zachowania;
 5. cyberprzemocą;
 6. niskimi wynikami w nauce i brakiem celów życiowych;
 7. łatwością zdobywania substancji psychoaktywnych;
 8. zainteresowaniem środkami psychoaktywnymi i używkami.

 

 1. Szczegółowe informacje dotyczące sposobów osiągania zamierzonych efektów  i system ewaluacji celów znajdują się w Szkolnym Programie Profilaktycznym. 

§10

 1. W zakresie opiekuńczym szkoła stosuje łącznie zapisy §8 i §9. 

§11

 1. Program Wychowawczy i Program Profilaktyki uchwala Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.
 1. Program Wychowawczy obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowane przez nauczycieli.
 1. Program Profilaktyki obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.
 2. Programy, o których mowa w §11 dostosowane są do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska lokalnego. Stanowią odrębne dokumenty i składają się na program pracy szkoły w zakresie wychowania i profilaktyki.

§12

 1. Szkoła realizuje zadania szkoły, z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia poprzez:
 1. zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w budynku szkoły oraz przynależnym do niego terenie, a także zabezpieczenie urządzeń przeciwpożarowych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 2. zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania;
  1. Dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego;
  2. Obowiązek, o którym mowa w §12.2.b.1, rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat;
  3. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia;
  4. Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia;
  5. Niespełnianie obowiązku, o którym mowa w §12.2.b.1, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
  6. Przez niespełnienie obowiązku, o którym mowa w §12.2.b.1, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej,
  7. Uchyla się pod. 7
  8. Uchyla się pod. 8
  9. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok;
  10. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej;
  11. Na wniosek rodziców dyrektor szkoły podstawowej, do której dziecko zostało przyjęte, może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku, o którym mowa w §12.2.b.1), oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą;
  12. Zezwolenie, o którym mowa w §12.2.b.11), może być wydane, jeżeli:
   1. wniosek o wydanie zezwolenia został złożony do dnia 31 maja;
  1. systematyczną kontrolę stanu technicznego obiektów należących do szkoły, urządzeń, sprzętu szkolnego i sprzętu sportowego (w tym ich remonty i modernizacje);
  2. utrzymanie urządzeń stołówki, kuchni, zaplecza kuchennego, urządzeń sanitarnych w pełnej sprawności technicznej i stałej czystości;
  3. wyposażenie pomieszczeń szkolnych we właściwe oświetlenie, wentylację, ogrzewanie i zapewnienie właściwej powierzchni użytkowej;
  4. dostosowanie w miarę posiadanych możliwości sprzętu szkolnego do wzrostu uczniów i rodzaju pracy;
  5. równomierne, dostosowane do specyfiki przedmiotów oraz możliwości uczniów, rozłożenie zajęć lekcyjnych w poszczególnych dniach tygodnia;
  6. pełnienie przez nauczycieli aktywnych dyżurów na przerwach międzylekcyjnych;
  7. organizowanie szkoleń dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i dyscypliny pracy, zapoznawanie ich na bieżąco z nowymi przepisami;
  8. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów BHP przez osoby prowadzące zajęcia z uczniami;
  9. zapewnienie nadzoru pedagogicznego na wszystkich odbywających się w szkole zajęciach;
  10. sporządzenie i przestrzeganie regulaminów w salach lekcyjnych, pracowniach, sali gimnastycznej;
  11. organizowanie wycieczek i wyjść poza obręb szkoły, jako inną formę realizacji podstawy programowej, zgodnie z odrębnymi przepisami (zapewnienie bezpieczeństwa uczniów podczas wycieczek przez organizowanie wyjść tylko w sprzyjających warunkach atmosferycznych, stały nadzór opiekuna wycieczki, sprawdzenie stanu liczebnego grupy przed wyjściem, w trakcie trwania wycieczki i po powrocie do punktu docelowego, dobór uczestników pod kątem sprawności i stanu zdrowia);
  12. systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie komunikacyjne oraz przeprowadzanie egzaminu na kartę rowerową, współdziałanie z Policją i Strażą Miejską w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego;
  13. zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej dzieciom z oddziałów przedszkolnych oraz uczniom z klas I-VI a także dzieciom, które nie uczęszczają na lekcje religii i/lub etyki;
  14. umożliwienie działania na terenie szkoły gabinetu profilaktyki medycznej i pomocy przedlekarskiej, współpraca z instytucjami wspierającymi promocję    i ochronę zdrowia;
 1. Szkoła:
  1. przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności:
     1. do wniosku dołączono:

ba. opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej,

bb. oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia,

bc. zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa  w §12.2.b.13);

 1. Dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą otrzymuje świadectwo ukończenia poszczególnych klas danej szkoły po zdaniu egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia, uzgodnionej na dany rok szkolny z dyrektorem szkoły, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1991 roku Nr 95 pozycja 425 wraz z późniejszymi zmianami) przez szkołę, której dyrektor zezwolił na spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. Dziecku takiemu nie ustala się oceny zachowania;
 2. Roczna i końcowa klasyfikacja ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą odbywa się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 4. Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1991 roku Nr 95 pozycja 425 wraz z późniejszymi zmianami);
 3. Dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą ma prawo uczestniczyć w szkole w nadobowiązkowych zajęciach pozalekcyjnych, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 4. Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1991 roku Nr 95 pozycja 425 wraz z późniejszymi zmianami);
 4. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w §12.2.b.11), następuje:
  1. na wniosek rodziców;
     1. jeżeli dziecko z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpiło do egzaminu klasyfikacyjnego, o którym mowa w §12.2.b.12,13, albo nie zdało rocznych egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w §12.2.b.12,13;
     2. w razie wydania zezwolenia z naruszeniem prawa.

c. zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;

d. realizuje:

    1. programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego;
    2. ramowy plan nauczania,

e. realizuje ustalone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów.

 1. Umożliwia uzyskanie świadectwa państwowego.
 2. Zapewnia uczniom pomoc psychologiczną i pedagogiczną.
 1. Organizuje opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz indywidualnymi potrzebami uczniów.
 2. Szkoła w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych współpracuje z instytucjami wspierającymi te działania (Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna, Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, Sądy Rejonowe, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, inne).

 

 

ROZDZIAŁ III

OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW


§13

 1. Szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów stanowi Wewnątrzszkolny System Oceniania, który jest integralną częścią Statutu Szkoły oraz stanowi osobny dokument.

 

 

ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY


§14

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez Dyrektora Szkoły, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania – do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.
 1. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły,   w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.
 2. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego szkoły Dyrektor Szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.

§15

 1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego. Rok szkolony rozpoczyna się 1 września, a kończy 31 sierpnia następnego roku.

§16

 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.
 2. W szkole organizuje się oddziały przedszkolne dla dzieci trzy i czteroletnich oraz pięcio i sześcioletnich, które podlegają obowiązkowi odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.
 3. Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych odbywa się zgodnie z art.8 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2014r. Poz. 7) w oparciu o zasadę powszechnej dostępności na wniosek rodziców.
 4. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym wynosi do 25 dzieci.
 5. W szkole organizuje się klasy I.
 6. Rekrutacja do klasy I odbywa się zgodnie z art.8 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2014r. Poz. 7) w oparciu o zasadę powszechnej dostępności na wniosek rodziców.
 7. W szkole organizuje się klasy II-VI.
 8. Szkoła przyjmuje do klas II-VI uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły, a w miarę wolnych miejsc, może również przyjąć uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły. O przyjęciu ucznia do klasy II-VI decyduje Dyrektor Szkoły zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1991 roku Nr 95 pozycja 425 wraz z późniejszymi zmianami).
 9. Dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły obejmuje się nauczaniem indywidualnym zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie.
 10. Podział oddziałów na grupy lub tworzenie grup międzyoddziałowych ustala Dyrektor Szkoły na podstawie odrębnych przepisów.
 11. Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do szkoły, z uwzględnieniem odrębnych przepisów zawiera Rozdział VII Statutu Szkoły. 

§17

 1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. Odstępstwo to wymaga zgody Dyrektora Szkoły.
 2. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć. 

§18

 1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.
 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
 3. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.
 4. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb. 

§19

 1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego.
 2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
 3. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii i zajęć rewalidacyjnych, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić około 30 minut.

§20

 1. Dla uczniów, którzy przychodzą do szkoły przed swoimi zajęciami lekcyjnymi i/lub oczekują na zajęcia pozalekcyjne organizowane na terenie szkoły, i/lub muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy obojga ich rodziców (prawnych opiekunów), organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności (w tym nieuczęszczanie na lekcje religii) wymagające zapewnienia uczniom opieki w szkole, szkoła organizuje świetlicę. Obowiązkiem ucznia jest zgłoszenie się do świetlicy szkolnej w wyżej opisanych przypadkach.
 2. Czas pracy świetlicy ustala Dyrektor Szkoły.
 3. Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.
 4. Dzieci przebywają w świetlicy przed i po lekcjach pod opieką wychowawców.
 5. Dzieci odbierane są przez rodziców lub przez osoby przez nich upoważnione. Na samodzielny powrót do domu potrzebne jest pisemna zgoda rodziców.
 6. Rodzice, którzy upoważniają inne osoby do odbioru swoich dzieci zobowiązani są do:
 1. Złożenia u wychowawcy świetlicy pisemnego upoważnienia;
 2. Na samodzielny powrót do domu potrzebne jest pisemna zgoda rodziców.
 3. Nauczyciele świetlicy stale współpracują z pedagogiem szkolnym oraz z wychowawcami klas, nauczycielami, rodzicami w zakresie pomocy w kompensowaniu braków dydaktycznych.
  1. Upoważnienie musi zawierać imię i nazwisko odbieranego ucznia, dane personalne rodziców wraz z aktualnym telefonem kontaktowym, dane personalne osoby upoważnionej wraz z jej serią i numerem dowodu osobistego, czytelne podpisy rodziców;
  2. Upoważnienie musi zostać zaktualizowane w wypadku zmiany w danych wymienionych w punkcie 6b;
  3. Upoważnienie przechowywane jest w dokumentacji świetlicy szkolnej.

§21

 1. Szkoła prowadzi bibliotekę szkolną.
 2. Biblioteka szkolna:
 1. gromadzi materiały biblioteczne przeznaczone do rozpowszechniania niezależnie od nośnika fizycznego i sposobu zapisu treści (druki, dokumenty dźwiękowe, wizualne, audiowizualne, elektroniczne), które służą wypełnianiu zadań biblioteki;
  1. opracowanie techniczne;
  1. udostępnia książki i inne źródła informacji;
  2. tworzy warunki do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;
  3. rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania uczniów oraz wyrabia i pogłębia u uczniów nawyk czytania i uczenia się;
  4. organizuje różnorodne zadania rozwijające wrażliwość kulturową i społeczną.
 1. Biblioteka szkolna współpracuje z uczniami, nauczycielami i rodzicami (prawnymi opiekunami) oraz innymi bibliotekami poprzez realizację zadań nauczyciela bibliotekarza obejmującymi:
  1. Prace organizacyjne:
    1. gromadzenie, ewidencja i selekcja zbiorów;
    2. opracowanie biblioteczne zbiorów:
     1. klasyfikowanie;
     2. katalogowanie;

3. konserwacja zbiorów;

4. tworzenie i rozbudowywanie warsztatu informacyjnego;

 1. Udostępnianie zbiorów i źródeł informacji:
  1. dziennej;
  2. przygotowywanie analiz stanu czytelnictwa do wiadomości uczniów, wychowawców i Rady Pedagogicznej;
 2. Pracę pedagogiczną:
  1. rozbudzanie i rozwijanie potrzeb i zainteresowań czytelniczych;
  2. w zakresie opiekuńczo-wychowawczym:
   1. współdziałanie z nauczycielami;
   2. korzystania z informatorów księgozbioru podręcznego;
    1. od poniedziałku do piątku zgodnie z harmonogramem obowiązującym w danym roku szkolnym
    2. wypożyczenia na lekcje i zajęcia;
    3. wypożyczenia do domu;
    4. prowadzenie zapisu wypożyczeń, umożliwiającego kontrolę obiegu materiałów bibliotecznych i aktywności czytelniczej uczniów;
    5. prowadzenie statystyki wypożyczeń, służącej sprawozdawczości i ocenie efektywności pracy biblioteki oraz aktywności czytelniczej i struktury zainteresowań czytelniczych uczniów:
     1. miesięcznej;
     2. semestralnej rocznej.
    1. udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych, rzeczowych i tekstowych, informowanie wszystkich czytelników o nowych nabytkach
    2. rozmowy z czytelnikami o książkach, rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się;
    3. poradnictwo w wyborach czytelniczych, organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną;
    4. kształcenie uczniów jako użytkowników informacji, w formie pracy indywidualnej z czytelnikiem, zajęć grupowych, wyrabianie umiejętności posługiwania się aparatem naukowym książki
    5. w zakresie dydaktyczno-wychowawczym:
     1. przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji;
     2. kształtowanie kultury czytelniczej;
     3. wdrażanie do poszanowania książki;
     4. udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym;
     5. przygotowanie do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym;
     1. wspieranie prac mających na celu wyrównanie różnic intelektualnych;
     2. otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych;
     3. pomoc uczniom mającym trudności w nauce.
    1. wykorzystania różnych dokumentów, na różnych nośnikach;
    2. udostępnienie nauczycielom, wychowawcom, opiekunom i kołom zainteresowań potrzebnych im materiałów;
    3. udzielanie pomocy w przeprowadzeniu różnych form zajęć dydaktyczno wychowawczych;
    4. pomoc w organizowaniu pracy z książką, czasopismem i innymi dokumentami we wszystkich formach procesu dydaktyczno-wychowawczego;
    5. współuczestniczenie w organizowaniu obchodów uroczystości szkolnych, rocznicowych, świąt państwowych  i okolicznościowych;
    6. prowadzeniu zajęć w ramach edukacji czytelniczej;

d. Planowanie, sprawozdawczość i odpowiedzialność materialną:

    1. opracowanie rocznych planów działalności;
    2. sprawozdania z pracy biblioteki szkolnej dla Rady Pedagogicznej;
    3. udział w kontroli księgozbioru (skontrum);
    4. odpowiedzialność za stan majątkowy i dokumentowanie pracy biblioteki;
    5. uzgadnianie stanu majątkowego z Dyrektorem Szkoły jeden raz w roku;
    6. przejmowanie i przekazywanie protokolarne biblioteki;

e. Realizację zadań we współpracy z Dyrektorem Szkoły oraz z pracownikami szkoły, Radą Rodziców, innymi bibliotekami oraz instytucjami kulturalno-oświatowymi w zakresie:

    1. organizowania konkursów i imprez szkolnych i pozaszkolnych;
    2. wymiany doświadczeń i informacji;
    3. realizowania programu dydaktyczno-wychowawczego.

4. Czas pracy biblioteki:

 1. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego;
  1. Okres udostępniania zostaje odpowiednio skrócony w czasie przeprowadzania w bibliotece skontrum;
  2. W każdym semestrze bibliotekarz w uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoły przeznacza 5 dni roboczych na prace związane z zakupem, opracowaniem i konserwacją zbiorów oraz na samokształcenia i doskonalenie zawodowe.
  3. Godziny otwarcia biblioteki zapewniają możliwość korzystania z jej zasobów w czasie zajęć lekcyjnych, przed i po zakończeniu zajęć.

5. Biblioteka szkolna posiada własny regulamin.

6.Na dwa tygodnie przed zakończeniem rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych uczniowie mają obowiązek do końca oddać wszystkie wypożyczone pozycje.

7.W miarę możliwości finansowych szkoła wzbogaca z własnych środków i przekazuje na stan biblioteki szkolnej książki, czasopisma dziecięce i popularno-naukowe, inne. Przy wyborze danych pozycji szkoła kieruje się zapotrzebowaniem nauczycieli i uczniów, analizą obowiązujących w szkole programów i oferty rynkowej wskazanej przez nauczyciela bibliotekarza. 

§22

 1. Dyrektor Szkoły umożliwia prowadzenie działalności innowacyjnej i eksperymentalnej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

§23 

 1. Szkoła w ramach swojej pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, organizuje w miarę swoich możliwości, zajęcia dodatkowe z uwzględnieniem w szczególności potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci, a także odrębnymi przepisami prawa. Są to:
 1. zajęcia wychowanie do życia w rodzinie;
 2. lekcje religii i/lub etyki na życzenie rodziców;
 3. nauczanie indywidualne (w razie potrzeby);
 4. zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów;
 5. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze;
 6. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne;
 7. zajęcia logopedyczne;
 8. zajęcia socjoterapeutyczne;
 9. zajęcia sportowe;
 10. gimnastyka korekcyjna;
 11. inne;
 12. zajęcia wymienione w podpunktach od „c” do „k” wymagają pisemnej zgody rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.
 1. Szkoła organizując w/w zajęcia uwzględnia potrzeby i zainteresowania uczniów.
 2. Ilość uczniów mogących uczestniczyć w w/w zajęciach określają odrębne przepisy szczegółowe. 

§24 

 1. Lekcje religii i etyki będące przedmiotami nieobowiązkowymi są prowadzone dla uczniów, których rodzice pisemnie to zadeklarują. Deklaracja nie musi być ponawiana w kolejnym roku szkolnym, może być natomiast zmieniona.
 2. Nauczanie religii odbywa się w oparciu o programy zatwierdzone przez władze kościelne.
 3. Zasady oceniania religii regulują odrębne przepisy.
 4. Uczniowie nie korzystający z lekcji religii i etyki objęci są zajęciami opiekuńczo –wychowawczymi w bibliotece lub świetlicy szkolnej.
 5. Nauczyciela religii zatrudnia Dyrektor Szkoły na podstawie imiennego, pisemnego skierowania wydanego w przypadku Kościoła Katolickiego przez właściwego biskupa diecezjalnego, lub zwierzchników kościołów w przypadku innych wyznań.
 6. Nauczyciel religii wchodzi w skład Rady Pedagogicznej.
 7. Nauczyciel religii ma obowiązek dokumentowania przebiegu nauczania zgodnie z obowiązującymi w szkole przepisami.
 8. Ocena z religii i/lub etyki umieszczona jest na świadectwie szkolnym.
 9. Ocena z religii i/lub etyki nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy.
 10. Ocena z religii i/lub etyki wliczana jest do średniej ocen ucznia uczęszczającego na zajęcia religii i/lub etyki;

10a. W przypadku, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia z religii i zajęcia z etyki do średniej ocen, wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z końcowych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.

 1. Nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii w zakresie metodyki nauczania i zgodności z programem prowadzi Dyrektor Szkoły oraz pracownicy nadzoru pedagogicznego. 

§25

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia wynikających w szczególności z niepełnosprawności; z niedostosowania społecznego; z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; ze szczególnych uzdolnień; ze specyficznych trudności w uczeniu się; z zaburzeń komunikacji językowej; z choroby przewlekłej; z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; z niepowodzeń edukacyjnych; z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny i  sposobem pędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi, z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na dostosowaniu wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

 1.  Posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenie specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym;
 2. Posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia;
 3. Posiadającego opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej wskazującą na potrzebę takiego dostosowania na podstawie tej opinii;
 4. Nieposiadającego orzeczenia lub opinii, który jest objęty pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów;
 5. Posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez uczniów określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie tej opinii.

 

1.1.Opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się, może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej.

 

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.
 2. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.
 3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje Dyrektor Szkoły na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej prowadzących zajęcia z uczniami w szkole i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia.
 4. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, zwani dalej „specjalistami”.
 5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
  1. rodzicami uczniów;
  2. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;
  3. placówkami doskonalenia nauczycieli;
  4. innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;
  5. organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
  6. Uchyla się pkt. 7
  7. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz w formie:
   1. klas terapeutycznych;
   2. zajęć rozwijających uzdolnienia;
   3. zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
   4. zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych,
   5. socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
   6. warsztatów;
   7. porad i konsultacji.

 

 1. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
 2. Klasy terapeutyczne tworzy się według przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
 3. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8.
 4. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8.
 5. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 5.
 6. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4.
 7. Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10.
 8. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 minut, a godzina zajęć specjalistycznych 60 minut.
 9. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć specjalistycznych w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć.
 10. Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia specjalistyczne prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie dla rodzaju prowadzonych zajęć.
 11. Nauka ucznia w klasie terapeutycznej oraz udział ucznia w zajęciach dydaktyczno –wyrównawczych i zajęciach specjalistycznych trwa do czasu zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego lub złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia daną formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 12. Porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści.
 13. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści w oddziale przedszkolnych i szkole rozpoznają odpowiednio indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów, w tym ich zainteresowania i uzdolnienia.
 14. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści w oddziałach przedszkolnych  i szkole prowadzą w szczególności:
  1. w oddziałach przedszkolnych - obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna);
  2. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, odpowiednio nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej lub specjalista niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem i informują o tym wychowawcę klasy.
  3. Wychowawca klasy informuje innych nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem - jeżeli stwierdzi taką potrzebę.
  4. W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę klasy, że konieczne jest objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formach, o których mowa w §25, wychowawca klasy planuje i koordynuje udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej,   w tym ustala formy udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane. Podczas planowania i koordynowania udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, o którym mowa w ustępie 26.
  5. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno pedagogicznej, o których mowa w §25 Dyrektor Szkoły ustala, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.
  6. Wychowawca klasy planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracuje z rodzicami ucznia oraz - w zależności od potrzeb - z innymi nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych i specjalistami, prowadzącymi zajęcia z uczniem, poradnią lub innymi osobami, o których mowa powyżej.
  7. W przypadku gdy uczeń był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub innej placówce, wychowawca klasy planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, uwzględnia wnioski dotyczące dalszej pracy z uczniem, zawarte w dokumentacji prowadzonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 5Ustawy o Systemie Oświaty.
  8. Dyrektor Szkoły może wyznaczyć inną niż wymieniona powyżej osobę, której zadaniem będzie planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom w szkole.
  9. Zapisy ustępów 23–29 stosuje się odpowiednio do uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni, z tym że przy planowaniu udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnienia się także zalecenia zawarte w orzeczeniach lub opiniach.
  10. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, w tym ustalenie dla ucznia form udzielania tej pomocy, a w przypadku form, o których mowa powyżej – także okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane, jest zadaniem zespołu, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 71b ust. 7 pkt 2 i 3 Ustawy o Systemie Oświaty. Podczas planowania       i koordynowania udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, o którym mowa powyżej.
  11. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno pedagogicznej, o których mowa powyżej Dyrektor Szkoły ustala, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.
  12. Formy i okres udzielania uczniowi, o którym mowa w ustępie 31, pomocy psychologiczno pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, są uwzględniane w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 71b ust. 7 pkt 2 i 3 Ustawy o Systemie Oświaty.
  13. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzą dokumentację zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 5 Ustawy o Systemie Oświaty.
  14. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględniają w indywidualnym programie edukacyjno terapeutycznym, opracowanym dla ucznia zgodnie z przepisami, wnioski dotyczące dalszej pracy z uczniem, zawarte w dokumentacji prowadzonej zgodnie z przepisami.
  15. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców ucznia.
  16. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, Dyrektor Szkoły niezwłocznie informuje pisemnie, w sposób przyjęty w szkole rodziców ucznia.
  17. Do zadań pedagoga i psychologa w szkole należy w szczególności:
   1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;
   2. Do zadań logopedy w szkole należy w szczególności:
  1. w szkole - obserwację pedagogiczną, w trakcie bieżącej pracy z uczniami, mającą na celu rozpoznanie u uczniów:
    1. trudności w uczeniu się, w tym - w przypadku uczniów klas I-III szkoły podstawowej - ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się
    2. szczególnych uzdolnień;
  1. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;
  2. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
  3. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
  4. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
  5. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
  6. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
  7. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  1. diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy uczniów;
  2. prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;
  3. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;
  4. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

§26 

 1. Szkoła oprócz pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi otacza ucznia wszechstronną opieką i pomocą poprzez:
 1. rozmowy indywidualne z pedagogiem szkolnym,
 2. lekcje wychowawcze,
 3. pomoc materialną (w tym w ramach możliwości szkoły dożywianie, refundacja podręczników, współpraca z pomocą społeczną, zbiórka używanych ubrań, przyborów szkolnych).
 4. współpracę z poradnią dziecięcą i pielęgniarką szkolną,
 5. prowadzenie zajęć profilaktycznych,
 6. realizację Szkolnego Programu Wychowawczego, ze szczególnym uwzględnieniem Programu Profilaktyki,
 7. prowadzenie kół zainteresowań,
 8. współdziałanie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,
 9. współpraca z sądem:
    1. opiniowanie przez nauczycieli zachowań oraz wyników w nauce uczniów na potrzeby Sądu,
    2. występowanie z wnioskami o zastosowanie właściwego środka wychowawczego wobec uczniów sprawiających szczególne trudności wychowawcze,
    3. zapraszanie specjalistów na prelekcje z zakresu problematyki zagrożeń patologią,
    4. udostępnienie informacji o uczniach objętych kuratelą sądową kuratorom społecznym i zawodowym,
    5. uzyskiwanie informacji zwrotnych,
    6. inne formy współpracy.

j. współpracę z Policją i Strażą Miejską:

 1. prowadzenie przez kompetentnych przedstawicieli Policji zajęć z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz profilaktyki uzależnień,
 2. sprawny przepływ informacji pomiędzy obiema instytucjami,
 3. interwencje pracowników Policji w sytuacjach tego wymagających.

                  k. współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną:

 1. kierowanie uczniów sprawiających problemy wychowawcze

    oraz mających trudności w nauce na badania do PPP,

2.indywidualne rozmowy z pracownikami PPP, dotyczące          

   problemów danego ucznia,

3.uczestniczenie w warsztatach organizowanych przez    

   pracowników PPP.

§27 

 1. Współpraca z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki obejmuje w szczególności:
 1. działalność Rady Rodziców,
  1. działalność Rad Oddziałowych współpracujących z wychowawcą przy organizacji imprez klasowych oraz szkolnych,
  2. realizację różnych projektów zaakceptowanych przez szkołę.
 1. Formy komunikacji z rodzicami:
  1. spotkania z rodzicami według harmonogramu,
  2. konsultacje indywidualne z nauczycielami,
  3. pisemny lub telefoniczny kontakt (z nauczycielami przedmiotu, wychowawcą lub pedagogiem szkolnym),
  4. przekazywanie informacji poprzez szkolą stronę internetową,
  5. gazetki informacyjne w holu szkolnym,
  6. spotkania okolicznościowe (klasowe, szkolne),
  7. spotkania Rady Rodziców z Dyrektorem,
  8. pedagogizacja rodziców,
  9. organizowanie lekcji otwartych,
  10. badanie oczekiwań i potrzeb rodziców w zakresie wpierania procesu wychowawczego,
  11. rozpoznawanie środowiska rodzinnego. 

§28 

 1. Szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z odpłatnych obiadów w stołówce szkolnej.
 2. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

§29

 1. Zadania wynikające z Programu Wychowawczego Szkoły, Programu Profilaktyki, kierunków działań przewidzianych na dany rok szkolny zawiera corocznie opracowywany szczegółowy Plan Pracy Szkoły z uwzględnieniem zadań na dany rok szkolny w zakresie dydaktyki, wychowania, opieki i organizacji.

§30

 1. W odniesieniu do oddziałów przedszkolnych stosuje się w szczególności zapisy §31

§31

 1. W szkole mogą być tworzone oddziały przedszkolne realizujące program wychowania przedszkolnego określony odrębnymi przepisami.
 2. Termin funkcjonowania oddziałów w roku szkolnym oraz ich organizację ustala corocznie organ prowadzący na wniosek dyrektora.
 3. W oddziałach przedszkolnych realizowane są cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, w tym w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 4. Celem wychowania przedszkolnego jest:
 1. wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,
  1. budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe,
  2. kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,
  3. rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach  z dziećmi i dorosłymi,
  4. stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,
  5. troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,
  6. budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,
  7. wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,
  8. kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej,
  9. zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.
 1. Aby osiągnąć cele wychowania przedszkolnego, szkoła wspomaga rozwój, wychowuje i kształci dzieci w następujących obszarach:
  1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
  2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku.
  3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.
  4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
  5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.
  6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.
  7. Wychowanie przez sztukę:

ga. dziecko widzem i aktorem,

gb. muzyka i śpiew, pląsy i taniec,

gc. różne formy plastyczne

 1. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.
  1. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.
  2. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
  3. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.
  4. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.
  5. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.
 1. W oddziałach przedszkolnych organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Pomoc udzielana jest wychowankom, rodzicom i nauczycielom.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana wychowankom oddziałów przedszkolnych polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka wynikających w szczególności z:
  1. niepełnosprawności,
  2. niedostosowania społecznego,
  3. zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
  4. szczególnych uzdolnień,
  5. zaburzeń komunikacji językowej,
  6. choroby przewlekłej,
  7. sytuacji kryzysowych i traumatycznych,
  8. niepowodzeń edukacyjnych,
  9. zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny,
  10. trudności adaptacyjnych lub zmiany środowiska.
 3.  Pomoc psychologiczna udzielana rodzicom wychowanków i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności udzielanej dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.
 5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje Dyrektor Szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z inicjatywy:
  1. rodziców wychowanka,
  2. nauczyciela, wychowawcy grupy przedszkolnej,
  3. specjalisty prowadzącego zajęcia z dzieckiem,
  4. poradni psychologiczno-pedagogicznej,
  5. asystenta edukacji romskiej,
  6. pomocy nauczyciela,
  7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana wychowankom oddziałów przedszkolnych w formie:

ga. zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym

gb. porad i konsultacji.

 1.  Dokumentacja udzielanej pomocy psychologiczno- pedagogicznej wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 2. Dzieci przyjęte do oddziału przedszkolnego, podlegające rocznemu obowiązkowemu przygotowaniu przedszkolnemu, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, obejmuje się indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Indywidualne roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne odbywa się na wniosek rodziców na podstawie dostarczonego do szkoły orzeczenia wydanego przez zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
 4. Dyrektor Szkoły organizuje indywidualne roczne przygotowanie przedszkolne w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb dziecka oraz formy udzielanej pomocy, w tym szczególnie ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć indywidualnego wychowania przedszkolnego z dzieckiem.
 5. Dyrektor Szkoły stosuje w zakresie punktu §31. 14. przepisy Rozporządzenia MEN z dnia 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. nr 175, poz. 1086 wraz z późniejszymi zmianami).
 6. Do oddziałów przedszkolnych masowych przyjmuje się dzieci z orzeczeniem do kształcenia specjalnego.
 7. W ramach posiadanych środków i możliwości organizacyjnych szkoła zapewnia przyjętym dzieciom z orzeczeniem do kształcenia specjalnego:
  1. realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,
  2. W celu zapewnienia dziecku pełnej realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu szkoła współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi.
  1. realizacje programu wychowania przedszkolnego dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka,
  2. zajęcia rewalidacyjne, stosownie do potrzeb,
  3. integrację ze środowiskiem rówieśniczym.
 1. Wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym (od 2 do 5 godzin tygodniowo).
 2. Osoby niebędące obywatelami polskimi, zwane dalej „cudzoziemcami”, są przyjmowane do oddziałów przedszkolnych i szkoły podstawowej na warunkach i w trybie dotyczących obywateli polskich.
 3.  Szkoła umożliwia uczniom oraz wychowankom oddziałów przedszkolnych podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.
 4. W celu lepszego przygotowania społeczności szkolnej oraz przedszkolnej na przyjęcie cudzoziemców:
  1. dzieci uczą się wzajemnego zrozumienia, tolerancji i poszanowania różnic kulturowych poprzez organizację cyklu zajęć dostosowanych do wieku dzieci na temat uchodźstwa, kultury kraju pochodzenia cudzoziemców,
  2. cudzoziemców zachęca się do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, w przypadku dzieci potrzebujących pomocy psychologiczno-pedagogicznej, obejmuje się je taka pomocą
 5. Rodzice cudzoziemca mogą złożyć do Dyrektora Szkoły wniosek o zorganizowanie nauczania religii ich dzieci.
 6. Organ prowadzący w porozumieniu z właściwym kościołem lub związkiem wyznaniowym organizuje naukę religii.
 7. Jeśli w szkole na nauczanie religii zgłosi się mniej niż 7 uczniów, Dyrektor Szkoły występuje do organu prowadzącego z wnioskiem o zorganizowanie takich zajęć w grupie międzyszkolnej lub pozaszkolnym punkcie katechetycznym.
 8. Sposób realizacji zadań przedszkola, z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych - ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności,
 9. Formy współdziałania z rodzicami, częstotliwość organizowania stałych spotkań z rodzicami (prawnymi opiekunami).
 10. W zakresie wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka szkoła realizuje zadania w następujący sposób:
  1. organizuje spotkania w formie indywidualnej i grupowej (zebrania) w celu zaznajamiania rodziców z zadaniami realizowanymi w ramach podstawy programowej, przebiegiem rozwoju ich dzieci w oparciu o przeprowadzoną diagnozę,
  2. organizuje zajęcia otwarte dla rodziców dające możliwość poznania metod i form pracy   z dziećmi,
  3. organizuje pracę wyrównawczą i terapeutyczną, indywidualną i grupową,
  4. pełni wobec rodziców funkcję doradczą proponując zestawy ćwiczeń wspomagających rozwój dziecka,
  5. współpracuje z poradnią psychologiczno - pedagogiczną oraz innymi instytucjami, które udzielają pomocy dziecku i rodzinie,
  6. na wniosek rodzica udziela rodzicowi pomocy w wyborze dalszej drogi edukacji.
 11. Zebrania z rodzicami w oddziałach przedszkolnych powinny odbywać się nie rzadziej niż trzy razy w roku: na początku roku szkolnego, po zakończeniu wstępnej diagnozy gotowości dziecka do rozpoczęcia nauki w szkole oraz przed rekrutacją na następny rok szkolny (po diagnozie kwietniowej).
 12. Oddziały przedszkolne przyjmują dzieci pięcioletnie i sześcioletnie w celu umożliwienia im odbycia rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego określonego przepisami prawa.
 13. Rekrutacja dzieci odbywa się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
 14. Szczegółowe zasady i harmonogram rekrutacji określa corocznie organ prowadzący szkołę.
 15.  Dzieci posiadające orzeczenie do kształcenia specjalnego oraz inne, dla których Dyrektor Szkoły Podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka podjął decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, mogą być objęte wychowaniem przedszkolnym także po ukończeniu 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego, w którym dziecko kończy 8 lat.
 16. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.
 17. Opiekę nad dziećmi w oddziale sprawuje jeden nauczyciel.
 18. Czas pracy oddziału przedszkolnego umożliwia realizację zadań ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego i wynosi 5 godzin dziennie, 25 godzin w tygodniu.
 19. Oddział przedszkolny pracuje w godzinach zgodnych z tygodniowym harmonogramem pracy szkoły.
 20. Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut.
 21. Czas trwania zajęć dydaktycznych z dziećmi w wieku 5-6 lat wynosi ok. 30 minut. Czas oraz formę zajęć nauczyciel dostosowuje do możliwości i potrzeb dzieci.
 22. Sposób dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej oddziału przedszkolnego określają odrębne przepisy. (Rozporządzenie MENiS z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. (Dz. U. z dnia 16 marca 2002 r. wraz z późniejszymi zmianami).
 23. W oddziale przedszkolnym mogą być organizowane dodatkowe zajęcia ze środków organu prowadzącego. Liczbę godzin oraz rodzaj zajęć corocznie określa arkusz organizacji pracy szkoły.
 24. Zajęcia dodatkowe organizowane są po realizacji podstawy programowej, z wyjątkiem zajęć wpisanych do arkusza organizacji na dany rok szkolny.
 25. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii i zajęć rewalidacyjnych, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i nie przekraczać czasu określonego w punkcie §31. 39.
 26. Wychowanek ma w szczególności prawo do:
  1. właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo-dydaktycznego i opiekuńczego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
  2. pełnego bezpieczeństwa podczas pobytu w oddziale przedszkolnym oraz podczas zajęć organizowanych poza szkołą,
  3. korzystania z pomocy materialnej, zgodnie z odrębnymi przepisami,
  4. życzliwego i podmiotowego traktowania,
  5. swobody wyrażania myśli i przekonań,
  6. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
  7. pomocy w przypadku trudności w procesie wychowawczo-dydaktycznym,
  8. korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego.
 27. Szkoła sprawuje opiekę nad dzieckiem od momentu przekazania dziecka przez rodzica (opiekuna) nauczycielowi, do czasu odbioru dziecka przez rodzica lub inną upoważnioną przez niego osobę.
 28. Szkoła zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę zgodnie z obowiązującymi przepisami:
  1. opiekę nad dziećmi przebywającymi w oddziale przedszkolnym sprawują nauczyciele, których opiece powierzono oddziały,
  2. w razie nieobecności nauczycielki opiekę organizuje Dyrektor Szkoły,
  3. w wypełnianiu zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom, nauczycieli wspomagają wyznaczeni pracownicy niepedagogiczni,
  4. opiekę nad dziećmi podczas zajęć poza terenem szkoły, w tym w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę, sprawują nauczyciele, których opiece powierzono oddziały uczestniczące w zajęciach lub nauczyciele wyznaczeni przez dyrektora; w razie potrzeby   i za zgodą dyrektora opiekę podczas wycieczek sprawują dodatkowo inne osoby dorosłe, w szczególności rodzice; wycieczki organizowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulaminem obowiązującym w szkole,
  5. dziecko uczęszczające na zajęcia dodatkowe organizowane w szkole jest pod opieką osoby odpowiedzialnej za prowadzenie tych zajęć,
  6. w razie nieszczęśliwego wypadku podczas pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym lub szkole nauczyciel sprawujący nad nim opiekę zobowiązany jest:

fa. udzielić pierwszej pomocy, w razie konieczności wezwać pogotowie ratunkowe zgodnie z procedurami wewnątrzszkolnymi,

fb. o zaistniałym zdarzeniu poinformować niezwłocznie Dyrektora Szkoły oraz rodziców dziecka,

fc. Dyrektor Szkoły jest zobowiązany przygotować dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

 1. w czasie pobytu w oddziale przedszkolnym dzieci mają zapewniony odpoczynek w formie przystosowanej do wieku i potrzeb dziecka,
  1. nauczyciel systematycznie kontroluje miejsca przebywania dzieci (sale, szatnia, łazienka, stołówka, plac zabaw) oraz sprzęt i pomoce dydaktyczne pod kątem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
 1. Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z oddziału przedszkolnego przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo i odbywają się na zasadach zapisanych w §20.
 2. Dziecko objęte wychowaniem przedszkolnym w szkole przed i po zajęciach wychowania przedszkolnego może korzystać z opieki w świetlicy szkolnej, o ile decyzje organu prowadzącego nie stanowią inaczej.
 3. Nauczyciel prowadzący zajęcia w grupie przedszkolnej po zakończonych zajęciach osobiście przekazuje dziecko pod opiekę nauczycieli świetlicy.
 4. Opiekę nad dziećmi przebywającymi w świetlicy szkolnej sprawują wyznaczeni nauczyciele świetlicy.
 5. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane ze szkoły przez rodziców lub upoważnioną przez nich na piśmie osobę zapewniającą pełne bezpieczeństwo.
 6. Osoba niepełnoletnia odbierająca dziecko z oddziału przedszkolnego lub szkoły musi mieć ukończone 13 lat oraz posiadać pisemne upoważnienie wystawione przez rodziców, w którym oświadczają oni, że ponoszą całkowitą odpowiedzialność za dziecko przebywające pod opieką osoby nieletniej zgodnie z Art. 148. § 1., 1a., 2. Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
 7. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących odbioru dzieci nauczyciel lub pomoc nauczyciela każdorazowo zgłaszają fakt Dyrekcji Szkoły, która podejmuje działania wyjaśniające.
 8.  Jeśli nie ma innych orzeczeń sądu, pełne prawa rodzicielskie mają oboje rodzice, więc jeśli któreś z nich zgłasza zastrzeżenie co do zakazu odbioru dziecka ze szkoły przed drugiego rodzica, musi przedstawić takie orzeczenie. W innych przypadkach należy ustalić z rodzicem współdziałaniem z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju.
 9. Nauczyciele oddziałów przedszkolnych są członkami Rady Pedagogicznej szkoły.
 10. Rodzice wychowanków oddziałów przedszkolnych są członkami Rady Rodziców Szkoły.
 11. Nauczyciele współdziałają z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania poprzez:
  1. zaznajamianie rodziców z zadaniami wynikającymi w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale,
  2. uzyskiwanie informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,
  3. ustalanie i poznawanie potrzeb rozwojowych dzieci,
  4. okazywanie rodzicom pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci,
  5. udzielanie informacji na temat zachowania i rozwoju ich dzieci,
  6. podejmowanie dyskusji na tematy wychowawcze, ustalanie wspólnych wymagań i sposobów pracy z dzieckiem,
  7. włączanie rodziców w sprawy życia oddziału i szkoły,
  8. kształtowania świadomości zdrowotnej oraz nawyków dbania o własne zdrowie dzieci w codziennych sytuacjach w przedszkolu i w domu.
 12. Nauczyciele systematycznie planują swoją pracę w sposób cykliczny w oparciu o:
  1. wybrany program wychowania przedszkolnego, dopuszczony do realizacji w danym roku szkolnym,
  2. Koncepcję Pracy Szkoły,
  3. plany pracy opracowane na potrzeby każdej z grup,
  4. dokumenty opracowane w ramach realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 13. Nauczyciel prowadzący pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.
 14. W swoich działaniach wychowawczo-dydaktycznych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem wychowanków, troską o ich zdrowie a także o szanowanie ich godności osobistej.
 15. W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym nauczyciel przestrzega następujących proporcji zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym:
  1. co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela),
  2. co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci - jedną czwartą czasu), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.)
  3. najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego,
  4. pozostały czas - dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).
 16. Nauczyciel w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły ustala ramowy rozkład dnia uwzględniający zasady określone w punkcie §31. 61.
 17. Rozkład dnia jest elastyczny, pozwala na właściwe zachowanie proporcji między formami pracy proponowanymi przez nauczyciela a swobodną działalnością dzieci.
 18. Nauczyciel podczas prowadzenia zajęć ruchowych winien zwracać szczególną uwagę na stopień sprawności fizycznej i wydolność organizmu dziecka, dobierając ćwiczenia o odpowiednim stopniu trudności i intensywności.
 19. W ramach realizacji zadań pedagogicznych nauczyciel przede wszystkim:
  1. sprawuje opiekę nad powierzonymi mu dziećmi oraz odpowiada, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, za życie, zdrowie i bezpieczeństwo,
  2. zapewnia prawidłowy przebieg procesu edukacyjnego, w szczególności poprzez:
  3. realizację obowiązujących programów wychowania w przedszkolu,

ca. stosowanie właściwych metod pracy,

cb. systematyczne przygotowanie do zajęć,

cc. pełne wykorzystanie czasu przeznaczonego na prowadzenie zajęć,

cd. właściwe prowadzenie dokumentacji działalności pedagogicznej,

 1.  dba o pomoce edukacyjne i sprzęt szkolny,
  1.  tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowań,
  2.  udziela dzieciom, w razie potrzeby, pomocy w przezwyciężaniu ich trudności  i niepowodzeń.                                   
 1. Nauczyciel ma prawo korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora Szkoły oraz Rady Pedagogicznej, a także wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek oraz instytucji oświatowych i naukowych.
 2. Do podstawowych zadań każdego nauczyciela należy doskonalenie umiejętności zawodowych.
 3. Nadzór pedagogiczny nad pracą oddziałów przedszkolnych sprawuje Dyrektor Szkoły.
 4. Zadaniem nauczycieli jest systematyczne prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji. O sposobie dokumentowania obserwacji decyduje nauczyciel w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.
 5. Z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej należy przeprowadzić analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (wstępna diagnoza przedszkolna). Sposób prowadzenia i dokumentowania diagnozy określa przyjęty program wychowania przedszkolnego. Z wynikami diagnozy nauczyciel zapoznaje rodziców dziecka.
 6. Na podstawie tej diagnozy oraz diagnoz prowadzących przez specjalistów planowana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dziecka.
 7. Do 30 kwietnia nauczyciele przeprowadzają diagnozę gotowości szkolnej dziecka realizującego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, zgodnie z odrębnymi przepisami prawa. Diagnozę nauczyciel przekazuje rodzicom dziecka.
 8. Celem diagnozy gotowości szkolnej dziecka jest zgromadzenie informacji, które mogą pomóc:
  1. rodzicom w poznaniu stanu gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb, wspomagać,
  2. nauczycielowi przedszkola przy opracowaniu indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka, który będzie realizowany w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej,
  3. pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej, do której zostanie skierowane dziecko, w razie potrzeby pogłębionej diagnozy związanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 9. W celu właściwego przygotowania dzieci do podjęcia nauki w szkole podstawowej, nauczyciele powinni znać podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych w zakresie I etapu edukacyjnego, a zwłaszcza klasy I szkoły podstawowej.
 10. Dla przeprowadzenia pełnej diagnozy gotowości szkolnej dziecka oraz opracowania planu pracy z dzieckiem nauczyciel wychowania przedszkolnego ma prawo zasięgnąć opinii specjalistów zatrudnionych w szkole oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym szczególności:
  1. pedagoga szkolnego,
  2. psychologa,
  3. logopedy,
  4. pielęgniarki szkolnej,
  5. innych nauczycieli specjalistów prowadzących pacę z dzieckiem.

 

 

ROZDZIAŁ V

ORGANA SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE


§32

 1. Organami szkoły są:
 1. Dyrektor szkoły,
  1. Rada Pedagogiczna,
  2. Rada Rodziców,
  3. Samorząd Uczniowski.

§33 

 1. Dyrektor Szkoły:
 1. kieruje działalnością szkoły lub placówki i reprezentuje ją na zewnątrz;
  1. sprawuje nadzór pedagogiczny (w tym dokonuje oceny pracy nauczycieli);
  2. przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie później niż do 31 sierpnia danego roku wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły;
  3. przyjmuje uczniów do szkoły, sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
  4. sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego i rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły;
  5. wyraża zgodę na realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku przygotowania przedszkolnego poza szkołą;
  6. kieruje pracami rady Pedagogicznej jako jej przewodniczący;
  7. realizuje uchwały rady szkoły lub placówki oraz rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;
  8. wstrzymuje wykonywanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne;
  9. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez Radę Rodziców i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły;
  10. wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;
  11. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;
  12. współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych;
  13. odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu i egzaminów przeprowadzanych w szkole;
  14. stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły;
  15. rozstrzyga spory zaistniałe na terenie szkoły. Wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa i dobra publicznego.
  16. występuje z wnioskiem do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły;
  17. dopuszcza do użytku w szkole program wychowania przedszkolnego oraz programy nauczania ogólnego na wniosek nauczyciela lub nauczycieli, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej;
  18. podaje do publicznej wiadomości, do dnia 15 czerwca każdego roku szkolny zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego;
  19. podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły;
  20. z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej lub Samorządu Uczniowskiego, za zgodą odpowiednio Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej oraz w przypadku, gdy z inicjatywą wystąpił Dyrektor Szkoły lub wniosku złożonego przez inny podmiot niż Samorząd Uczniowski – także po uzyskaniu opinii Samorządu Uczniowskiego, wprowadzić obowiązek noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju;
  21. po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców oraz biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych zgodnie z odrębnymi przepisami. W ustalone przez Dyrektora dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych szkoła realizuje zajęcia opiekuńcze zgodnie z potrzebami uczniów;
  22. podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami;
  23. przygotowuje projekt organizacyjny szkoły;
  24. prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami;
  25. decyduje we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych innym organom.
 1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.
 2. Dyrektor Szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.
 3. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
  1. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;
  2. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły;
  3. występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły;
  4. odroczenia obowiązku szkolnego oraz wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, a także w uzasadnionych przypadkach - zezwolenia na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą.
 4. Dyrektor Szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Rodzicami, Samorządem Uczniowskim.
 5. W przypadku nieobecności Dyrektora Szkoły zastępuje go wicedyrektor lub inny nauczyciel tej szkoły, wyznaczony przez organ prowadzący.
 6. Tryb powołania i odwoływania dyrektora określa Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1991 roku Nr 95 pozycja 425 wraz z późniejszymi zmianami) i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze. 

§34

 1. W szkole działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor Szkoły i wszyscy nauczyciele zatrudnieni     w szkole. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji,  których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki.
 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.
 4. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie (semestrze) w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy Dyrektora Szkoły, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
 5. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z Regulaminem Rady.
 6. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
 1. zatwierdzanie planów pracy szkoły, lub placówki po zaopiniowaniu przez Radę Szkoły;
  1. podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
  2. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Szkoły;
  3. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;
  4. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;
  5. przygotowanie projektu Statutu Szkoły albo jego zmian;
  6. delegowanie ustawowej liczby przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Szkoły;
  7. ustalenie szczegółowych kryteriów oceny zachowania uczniów,
  8. opracowywanie i uchwalanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania,
  9. opracowanie i uchwalenie programu wychowawczego szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego,
  10. wyrażanie zgody na uruchomienie oddziału międzynarodowego lub podejmuje decyzję o cofnięciu zgody na uruchomienie oddziału międzynarodowego w szkole;
  11. podejmowanie decyzji na podstawie opinii nauczyciela o powtarzaniu klasy przez ucznia klas I-III;
  12. zgoda na egzaminy klasyfikacyjne z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach;
  13. postanowienie o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej w ciągu roku szkolnego;
  14. ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ prowadzący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.
 1. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
  1. organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;
  2. projekt planu finansowego szkoły;
  3. wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
  4. propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
  5. na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w sprawie ucznia, który w roku szkolnym, w którym przystępuje do sprawdzianu był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzeniami komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną, o możliwości przystąpienia do sprawdzianu w warunkach dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych. Wskazuje sposób lub sposoby dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu do potrzeb  i możliwości uczniów (uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, uczeń posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, uczeń chory lub niesprawny czasowo), spośród możliwych sposobów przeprowadzania sprawdzianu;
  6. szkolne regulaminy o charakterze wewnętrznym;
  7. przedstawione przez Dyrektora propozycje realizacji godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI.
 2. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole lub placówce.
 3. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 4. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
 5. Protokół z zebrania Rady Pedagogicznej oraz z zebrań komisji sporządza się w terminie 7 dni od daty zebrania i wpisuje się do księgi protokołów, która jest podstawowym dokumentem działalności Rady Pedagogicznej.
 6. Protokół z zebrania Rady, wraz z listą obecności jej członków, podpisuje przewodniczący obrad i protokolant.
 7. Członkowie Rady zobowiązani są do zapoznania się z jego treścią i zgłoszenia ewentualnych poprawek przewodniczącemu obrad do następnego posiedzenia. Rada na najbliższym zebraniu decyduje o wprowadzeniu zgłoszonych poprawek do protokołu. Przyjęcie protokołu potwierdza się podpisami członków Rady Pedagogicznej.
 8. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 9. Rada Pedagogiczna powołuje, w zależności od potrzeb, stałe lub doraźne komisje problemowe (przedmiotowe), których działalność może dotyczyć wyłącznie wybranych zagadnień statutowej działalności szkoły lub pracy nauczycieli.
 10. Pracą komisji kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora szkoły.
 11. Komisja informuje radę o przebiegu swojej pracy formułując jednocześnie wnioski do zatwierdzenia przez radę.
 12. Ponadto członek Rady Pedagogicznej powinien:
  1. współtworzyć atmosferę życzliwości, koleżeństwa i zgodnego współdziałania wszystkich członków Rady,
  2. czynnie uczestniczyć we wszystkich zebraniach i pracach Rady oraz komisji, do których został powołany,
  3. składać przed Radą sprawozdania z wykonania przydzielonych zadań. 

§35 

 1. Rada Rodziców w Szkole Podstawowej w Nętnie działa na podstawie art. 53 i 54 Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1991 roku Nr 95 pozycja 425 wraz z późniejszymi zmianami), Statutu Szkoły oraz własnego regulaminu, który nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.
 2. Rada Rodziców w realizacji zadań szkoły jest samorządnym przedstawicielem rodziców współdziałającym z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, władzami oświatowymi i gminnymi oraz innymi organizacjami i instytucjami.
 3. Rada Rodziców wspiera działalność statutową szkoły oraz może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł. Zasady wydatkowania środków oraz sposób ich rozliczania określa regulamin.
 4. Do uprawnień i obowiązków Rady Rodziców należy:
 1. pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły;
  1. współpraca ze środowiskiem lokalnym i zakładami pracy;
  2. wyrażanie zgody na działanie organizacji i stowarzyszeń w szkole;
  3. udzielanie pomocy Samorządowi Uczniowskiemu, organizacjom młodzieżowym i społecznym działającym w szkole;
  4. występowanie do Dyrektora Szkoły w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych;
  5. wyrażanie opinii w sprawie oceny pracy nauczyciela ubiegającego się o wyższy stopień awansu zawodowego;
  6. występowania do Dyrektora z wnioskiem w sprawie dokonania oceny pracy nauczyciela;
  7. delegowanie swoich przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Szkoły;
  8. uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli oraz programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;
  9. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania,
  10. którym mowa w art. 34 ust. 2 Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1991 roku Nr 95 pozycja 425 wraz z późniejszymi zmianami);
  11. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły;
  12. opiniowanie przedstawionych przez Dyrektora propozycji realizacji godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI.
 1. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w §35.4.i., program ten ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
 2. Dyrektor Szkoły może zasięgać opinii Rady Rodziców w sprawie wyboru programów nauczania i podręczników. 

§36 

 1. W szkole działa Samorząd Uczniowski zwany dalej „Samorządem”.
 2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
 3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
 4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.
 5. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak prawo do:
 1. zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
  1. jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
  2. organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań,
  3. redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
  4. organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem,
  5. wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
 1. Dyrektor Szkoły może zasięgnąć opinii Samorządu przy dokonywaniu oceny pracy nauczyciela.

§37 

 1. W szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza bądź rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
 2. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i inne organizacje wyraża Dyrektor Szkoły po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej.
 3. Na terenie szkoły obowiązuje zakaz działalności partii politycznych.

§38

 1. Każdy z organów ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji.
 2. Organa Szkoły współpracują ze sobą przy podejmowaniu ważniejszych decyzji dotyczących działalności Szkoły.
 3. Organa szkoły planują swoją działalność na rok szkolny. Kopie planów działania winny być przekazane do wiadomości Dyrektora Szkoły nie później niż do końca września danego roku szkolnego.
 4. Każdy organ szkoły, po analizie planów działania pozostałych organów może włączyć się do rozwiązywania problemów szkoły, proponując swoja opinię lub stanowisko              w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.
 5. Organa szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebranie przedstawicieli innych organów w celu wymiany informacji i poglądów.
 6. Uchwały organów szkoły prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących podaje się do ogólnej wiadomości w szkole.
 7. W ramach współpracy i współdziałania pomiędzy organami szkoły:
 1. przewodniczący zapraszają się na zebrania organów - z wyjątkiem tych zebrań Rady Pedagogicznej, gdzie omawiane są sprawy objęte tajemnicą rady zgodnie z art. 43 Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1991 roku Nr 95 pozycja 425 wraz z późniejszymi zmianami).
 2.  Przy rozwiązywaniu ww. konfliktów obowiązuje kolejność wymienionych działań,    w przypadku, gdy pierwszy sposób nie przyniesie oczekiwanego, pozytywnego efektu (rozwiązania konfliktu).
  1. przewodniczący organów informują się nawzajem o projektach zmian w regulaminach ich działalności.
 1. W szkole obowiązują następujące zasady współdziałania organów szkoły:
  1. wszystkie organy działające w szkole muszą ze sobą współpracować i wzajemnie się wspomagać mając na celu dobro ucznia i szkoły. Działalność ich nie może negatywnie wpływać na życie szkoły;
  2. w sprawach spornych pomiędzy organami ustala się następującą drogę rozwiązywania konfliktów:
    1. konflikt Dyrektor/Rada Pedagogiczna - Konflikt ten w formie mediacji rozwiązuje komisja, w skład której wchodzą przedstawiciele Rady Pedagogicznej                                                 (2 przedstawicieli) i organu prowadzącego (2 przedstawicieli);
    2. konflikt Dyrektor/Rada Rodziców - Konflikt ten w formie mediacji rozwiązuje komisja, w skład której wchodzą przedstawiciele Rady Pedagogicznej                                                 (2 przedstawicieli) i Rady Rodziców (2 przedstawicieli);
    3. konflikt Dyrektor/Samorząd Uczniowski - Konflikt ten w formie mediacji rozwiązują komisja w składzie: 2 przedstawicieli Rady Pedagogicznej, pedagog                                 i zainteresowane strony;
    4. konflikty Rada Pedagogiczna/Rada Rodziców, Rada Pedagogiczna/Samorząd Uczniowski, Rada Rodziców/Samorząd Uczniowski - Konflikty rozwiązuje          w pierwszej kolejności Dyrektor Szkoły.
 2. W przypadku nierozwiązania sporu zostaje powołana komisja rozjemcza w składzie: Dyrektor, pedagog, przedstawiciele stron. Komisja w drodze mediacji rozwiązuje problem. Ostateczna decyzja należy do Dyrektora Szkoły.
 3. Rozwiązywanie konfliktów pomiędzy członkami poszczególnych organów szkoły:
  1. konflikt Nauczyciel/Uczeń:
    1. Indywidualna rozmowa wychowawcy z nauczycielem i rozmowa z uczniem;
    2. Wspólne spotkanie zainteresowanych stron konfliktu z wychowawcą;
    3. Rozmowa nauczyciela i ucznia z pedagogiem;
    4. Spotkanie stron konfliktu w Nauczycielskim Zespole Klasowym;
    5. Rozmowa stron konfliktu z Dyrektorem. Forma rozstrzygnięcie sporu przez Dyrektora jest ostatecznym sposobem rozwiązania sporu.
  2. konflikt Wychowawca/Uczeń:
    1. Indywidualna rozmowa pedagoga z wychowawcą i uczniem;
    2. Spotkanie stron konfliktu w Nauczycielskim Zespole Klasowym;
    3. Rozmowa z dyrektorem. Forma rozstrzygnięcie sporu przez Dyrektora jest ostatecznym sposobem rozwiązania sporu.
  3. konflikt Nauczyciel/Dyrektor:
    1. Powołuje się komisję rozjemczą w składzie: pedagog, dwóch bezstronnych przedstawicieli Rady Pedagogicznej, którzy w obecności stron konfliktu dochodzą do ostatecznych rozwiązań.
  4. konflikt Nauczyciel/Rodzic:
    1. Rozmowa stron konfliktu z wychowawcą;
    2. Rozmowa stron konfliktu z wychowawcą i pedagogiem;
    3. Rozmowa stron konfliktu z Dyrektorem;
    4. Komisja rozjemcza w składzie: pedagog, przedstawiciel dyrekcji, przedstawiciel Rady Rodziców i strony konfliktu. Komisja rozwiązuje problem na drodze mediacji
    5. Ostateczna forma rozwiązania konfliktu należy do Dyrektora Szkoły;
  5. konflikt Dyrektor/Rodzic:
    1. Powołuje się komisję rozjemczą w składzie: pedagog, dwóch bezstronnych przedstawicieli Rady Pedagogicznej, którzy w obecności stron konfliktu dochodzą do ostatecznych rozwiązań.
  6. konflikt Uczeń/Uczeń:
    1. Rozmowa z wychowawcą;
    2. Spotkanie z pedagogiem;
    3. Spotkanie uczniów, ich rodziców w obecności pedagoga i wychowawcy;
    4. Spotkanie uczniów, ich rodziców w obecności pedagoga i Dyrektorem Szkoły;
    5. Ostateczna forma rozwiązania konfliktu należy do Dyrektora Szkoły;
  7. konflikt Uczeń/Rodzic:
    1. Rozmowa z wychowawcami lub wychowawcą (w przypadku gdy uczeń i rodzic związani są z tą samą klasą);
    2. Spotkanie rodzica ucznia i rodzica (strony w sprawie) z pedagogiem i dyrektorem;
    3. Ostateczna forma rozwiązania konfliktu należy do Dyrektora Szkoły.

ROZDZIAŁ VI

ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI ORAZ INNYCH PRACOWNIKÓW SZKOŁY


 §39

 1. Kodeks Pracy określa prawa i obowiązki pracowników szkoły i pracodawcy - Dyrektora Szkoły.
 2. Przepisy Kodeksu Pracy nie odnoszą się do zakresów: umów o pracę nauczycieli, urlopów nauczycieli, czasu pracy nauczycieli - które określa Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.).
 3. Szczegółowe przepisy zawiera Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. z późniejszymi zmianami -Kodeks Pracy.

§40 

 1. Obowiązkiem każdego pracownika jest zapoznanie się podstawowymi przepisami z zakresu BHP oraz ich systematyczne przestrzeganie.
 2. Nauczyciele i inni pracownicy, każdy na swoim stanowisku pracy, są odpowiedzialni za bezpieczeństwo uczniów podczas ich pobytu w szkole lub pozostających poza szkołą pod opieką personelu szkoły.
 3. Przepisy wewnętrzne niezbędne do utrzymania wymaganego stanu bezpieczeństwa i higieny ustalane są przy współudziale Rady Pedagogicznej.
 4. Zasady organizacyjno-porządkowe pełnienia dyżurów nauczycielskich ustalane są corocznie na pierwszym plenarnym zebraniu Rady Pedagogicznej.

§41 

 1. W szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów, tworzy się stanowisko wicedyrektora. Zasady powoływania i odwoływania wicedyrektora określa art. 37, 38 Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1991 roku Nr 95 pozycja 425 wraz z późniejszymi zmianami).
 2. Za zgodą Organu prowadzącego i po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Dyrektor Szkoły może tworzyć dodatkowe stanowiska kierownicze, między innymi stanowisko kierownika świetlicy.
 3. Zadaniem Wicedyrektora jest wspieranie Dyrektora we wszystkich działaniach statutowych. Wicedyrektor przyjmuje na siebie część zadań Dyrektora,                                a w szczególności:
 1. Wypełnia czynności kierownicze w imieniu Dyrektora, działa w ramach udzielonych mu uprawnień. Jego zadania, a szczególnie kompetencje oraz odpowiedzialność określa Dyrektor Szkoły. Szczegółowy zakres obowiązków  i zadań wicedyrektora znajduje się w jego teczce akt osobowych.
  1. W razie nieobecności Dyrektora zastępuje go.
  2. Organizuje i nadzoruje pracę dydaktyczno-wychowawczą.
  3. Wykonuje inne prace zlecone przez Dyrektora Szkoły, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 1. W przypadku braku lub nie utworzenia stanowiska wicedyrektora Dyrektor Szkoły może delegować swoje uprawnienia na innych pracowników szkoły.
 2. Do delegowanych przez Dyrektora Szkoły pracowników stosuje się odpowiednio zapisy 6 §41.
 3. W przypadku braku lub nie utworzenia stanowiska wicedyrektora, w przypadku nieobecności Dyrektora Szkoły zastępuje go inny nauczyciel tej szkoły, wyznaczony przez organ prowadzący.

§42 

 1. Nauczyciel obowiązany jest:
 1. Rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;
 2. podejmuje pracę z uczniem zdolnym, mającą na celu rozwijanie jego zdolności i zainteresowań;
 3. Jako wychowawca nauczyciel jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika lekcyjnego.
  1. Wspierać każdego ucznia w jego rozwoju;
  2. Dążyć do pełni własnego rozwoju osobistego;
  3. Kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;
  4. Dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.
 1. Nauczyciel jest odpowiedzialny za jakość i wyniki swej pracy.
 2. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawą moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia. Wspieranie uczniów i rodziców w rozwiązywaniu powstających problemów.
 3. Nauczyciel:
  1. prowadzi działania pedagogiczne mające na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia, w tym szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokojenia, w tym:
    1. w oddziale przedszkolnym - obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna);
    2. w klasach I-III szkoły podstawowej - obserwacje i pomiary pedagogiczne mające na celu rozpoznanie u uczniów ryzyka wystąpienia specyficznych trudności           w uczeniu się;
    3. w klasach IV-VI szkoły podstawowej - diagnozę narzędziami zewnętrznymi „na wejściu” i „na wyjściu” danego poziomu edukacyjnego zakończoną analizą;
    4. w zakresie realizacji obowiązku wynikającego z §42.4.a.3). na przedmiotach takich jak: wychowanie fizyczne, muzyka, plastyka, zajęcia techniczne diagnoz „na wejściu” i „na wyjściu” dokonuje się poprzez obserwację realizacji zapisów podstawy programowej w szczególności w zakresie aktywności praktycznej;
    5. w przypadku braku wystandaryzowanych narzędzi zewnętrznych nauczyciel tworzy własne narzędzie badawcze jakim jest arkusz diagnostyczny oraz kartoteka diagnozy;
  1. podejmuje pracę z uczniem mającym trudności w nauce, dostosowując metody i formy pracy oraz zakres materiału do możliwości ucznia;
  2. poszukuje skutecznych metod pracy wychowawczej z uwzględnieniem potrzeb emocjonalnych pojedynczych uczniów i całego zespołu klasowego;
  3. współpracuje z właściwymi instytucjami wspierającym rozwiązywanie problemów dziecka i jego rodziny;
  4. zna i stosuje procedury postępowania i metody współpracy szkół z opiekunami prawnymi ucznia, policją, sądem i poradnią psychologiczno-pedagogiczną               w sytuacjach zagrożenia dzieci przestępczością i demoralizacją;
  5. przekazuje uczniom wiedzę na temat zachowania w sytuacjach zagrażających ich zdrowiu i życiu.
 1. Opracowuje roczny planu pracy wychowawczej na podstawie programu wychowawczego szkoły.
 2. Nauczyciel ma prawo do samodzielnego wyboru podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego i przedstawia go Dyrektorowi Szkoły.
 3. Nauczyciel jest obowiązany rejestrować i rozliczać w okresach tygodniowych odpowiednio w dziennikach lekcyjnych lub w dziennikach zajęć działania takie jak zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz oraz inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły.
 4. Nauczyciel w szczególności ponosi odpowiedzialność za:
  1. za życie i zdrowie oraz bezpieczeństwo uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  2. kształtowanie prawidłowego przebiegu procesu dydaktyczno-wychowawczego;
  3. kształtowanie kultury uczniów poprzez kultywowanie tradycji patriotycznych, lokalnych i szkolnych;
  4. wprowadzenie jawnych i obiektywnych kryteriów oceny pracy uczniów;
  5. dbałość o pomoce dydaktyczno-wychowawcze i sprzęt szkolny oraz wzbogacenie go;
  6. zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;
  7. wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań;
  8. bezstronność i obiektywizm w ocenianiu uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie każdego z nich;
  9. udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów;
  10. doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej;
  11. przestrzeganie zapisów statutowych;
  12. zapoznawanie się z aktualnym stanem prawnym w oświacie;
  13. w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadkowości egzekwowanie przestrzegania regulaminów i używania sprawnego sprzętu;
  14. służenie pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną;
  15. pełnienie dyżurów zgodnie z opracowanym harmonogramem, z zachowaniem zasad ujętych w Regulaminie dyżurów nauczycielskich;
  16. uczestniczenie w szkoleniach w zakresie bhp;
  17. aktywne uczestniczenie w szkoleniowych posiedzeniach Rad Pedagogicznych oraz realizowanie wniosków podjętych na radach pedagogicznych.
 5.  Nauczyciele mają obowiązek:
  1. punktualnego rozpoczynania zajęć lekcyjnych;
  2. prowadzenia dokumentacji szkolnej na bieżąco zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
  3. usprawiedliwiania swojej nieobecności w szkole;
  4. zawiadamiania dyrekcji szkoły o nieobecności w danym dniu zgodnie z regulaminem pracy;
  5. usprawiedliwiania nieobecności uczniom zgodnie z przyjętymi zasadami;
  6. sprawdzania na każdej lekcji frekwencji w klasie. W razie dłuższej lub częstej nieobecności ucznia, skontaktowania się z jego rodzicami i zgłoszenia powyższy fakt do pedagoga szkoły;
  7. przeprowadzenia lekcji ze swojego przedmiotu na zastępstwach;
  8. przestrzegania zasady ilościowego obciążenia uczniów sprawdzianami, zapowiadania terminu sprawdzianu z tygodniowym wyprzedzeniem, podawania uczniom zakres materiału i wymagania sprawdzianu;
  9. rzetelnego sprawdzania prac uczniów, pisania recenzji lub podawania punktacji, omawiania wyników sprawdzianu, poprawiania z uczniami typowych dla klasy błędów;
  10. zapewnienia uczniom opieki podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i przerw (m.in. aktywnie dyżurując);
  11. przestrzegania zakazu otwierania okien na korytarzach;
  12. zamykania sal lekcyjnych na okres przerwy i po zakończonych zajęciach;
  13. dbania, by uczniowie nie śmiecili, nie brudzili, nie dewastowali ścian, ławek i innych urządzeń szkolnych oraz by nie niszczyli roślin i dekoracji;
  14. egzekwowania, by uczniowie nie opuszczali terenu szkoły podczas przerw;
  15. wejść do sali pierwszy, by sprawdzić czy warunki do prowadzenia lekcji nie zagrażają bezpieczeństwu uczniów i nauczyciela. Jeżeli sala lekcyjna nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do Dyrektora Szkoły celem usunięcia usterek. Do czasu naprawienia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu;
  16. bezzwłocznego zgłaszania dyrektorowi szkoły informacji o zauważonych zagrożeniach lub zaniechania zajęć lekcyjnych, jeśli zagrożenia nie da się usunąć środkami podręcznymi;
  17. rygorystycznego przestrzegania przepisów bezpieczeństwa na terenie szkoły i poza nią w czasie wyjść z uczniami;
  18. zawiadamiania rodziców o złym samopoczuciu lub wypadku, jakiemu uległ uczeń w szkole;
  19. udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej i w razie potrzeby zawiadamiania pielęgniarki lub sekretariatu szkoły.
 6. W ramach 40 godzinnego tygodniowego czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:
  1. zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym w art. 42 ust. 3 lub ustalonym na podstawie art. 42 ust. 4a albo ust. 7 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.);
  2. inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów, z tym że w ramach tych zajęć:
    1. nauczyciel szkoły podstawowej jest obowiązany prowadzić zajęcia opieki świetlicowej lub zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w wymiarze 2 godzin w tygodniu,
  3. zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.
  4. Ponadto, zgodnie z art. 42 ust. 2b Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.), w ramach:
    1. innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.), nauczyciel jest obowiązany uczestniczyć w przeprowadzaniu sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej.
 7. Nauczyciel oddziału przedszkolnego ma również obowiązek:
  1. prowadzenia obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,
  2. przeprowadzenia analiz gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej,
  3. opracowania indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka; będzie on realizowany w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej,
  4. znajomości podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych w zakresie I etapu edukacyjnego, a zwłaszcza klasy I szkoły podstawowej,
  5. informowania rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących, realizowanych w oddziale przedszkolnym, w tym: zapoznanie z podstawą programową wychowania przedszkolnego,
  6. informowania rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączanie ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają,
  7. zachęcania rodziców do współdecydowania w sprawach szkoły.

§43 

 1. W szkole działają Nauczycielskie Zespoły Klasowe oraz zespoły zadaniowe lub przedmiotowe.
 2. Dyrektor w zależności od potrzeb tworzy zespoły przedmiotowe lub zadaniowe, w skład, których wchodzą nauczyciele lub inni pracownicy.
 3. Cele i zadania zespołu przedmiotowego lub zadaniowego obejmują:
 1. Zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji postawionego zadania;
  1. Przygotowywanie, organizowanie i realizowanie zadań wynikających z postanowień Rady Pedagogicznej;
  2. Aktywne uczestniczenie w działaniach szkoły wszystkich nauczycieli zgodnie z ich predyspozycjami i zainteresowaniami;
  3. Podnoszenie jakości pracy szkoły w oparciu o pracę zespołową.
 1. Cele, zadania oraz przebieg pracy zespołu opisany jest każdorazowo w następujących dokumentach zgodnie z harmonogramem:
  1. plan pracy zespołu przygotowany wspólnie przez cały zespół;
  2. sprawozdanie z realizacji pracy planu pracy;
  3. protokół z zebrania zespołu;
  4. inne, w tym analiza danego zagadnienia, na wniosek Dyrektora Szkoły.
 2. Pracą danego zespołu kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora Szkoły.
 3. Przewodniczący zespołu powinien być liderem, organizatorem i animatorem pracy zespołu. Charakteryzować się powinien chęcią do pracy na rzecz szkoły i zespołu oraz powinien  posiadać wysokie kwalifikacje zawodowe, oraz ukończone, w miarę możliwości, różnego typu warsztaty, kursy itp. Powinien nim być nauczyciel mianowany lub dyplomowany. W razie ich braku - nauczyciel kontraktowy. Przewodniczący odpowiada za określenie planów pracy zespołu na dany rok szkolny oraz ich realizację.
 4. Zespoły przedmiotowe powinny budować pracę szkoły, doskonalić formy pracy dydaktycznej i wychowawczej.

§44 

 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą Klasowy Zespół Nauczycielski którego głównymi zadaniami są:
 1. opiniowanie programu z zakresu kształcenia ogólnego i wychowania przedszkolnego przed dopuszczeniem do użytku w szkole;
  1. korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadnianie decyzji w sprawie wyboru programów nauczania, podręczników oraz współpracy                          z wydawnictwami;
  2. wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole programów autorskich i innowacji;
  3. współdziałanie w zakresie pomocy zespołom słabszym;
  4. organizowanie lekcji otwartych dla nauczycieli i rodziców danego zespołu;
  5. kierowanie uczniów do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub kierowanie wniosku do Dyrektora Szkoły o objęcie danego ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

§45

 1. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”.
 2.  Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:
  1. tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i w społeczeństwie;
  2. Wychowawca w celu realizacji zadań:
   1. otacza indywidualną opieką każdego wychowanka;
   2. planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski;
   3. ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy;
   4. współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie (oddziale), uzgadniając z nimi plany i zadania, koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami);
   5. utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu: poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo wychowawczych dzieci, udziela pomocy rodzicom w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swych działaniach, włączenia ich w sprawy życia klasy i szkoły;
   6. współpracuje z pedagogiem i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów. Organizację i formy udzielania tej pomocy na terenie szkoły określają przepisy w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej;
   7. szczególną opieką otacza uczniów zaniedbanych przez rodziców lub ze środowisk zagrożonych moralnie;
   8. podejmuje działania ułatwiające uczniom adaptację w środowisku rówieśniczym oraz pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z rówieśnikami.
   9. Wychowawcy klas są zobowiązani zapoznać uczniów z zasadami bhp i p/poż.
   10. Wychowawca realizuje swoje zadania poprzez:
    1. zwrócenie szczególnej uwagi na tych uczniów, którzy mają trudności w nauce, analizowanie wspólnie z zespołem uczniowskim i z Nauczycielskim Zespołem Klasowym oraz z rodzicami przyczyn niepowodzeń, a w efekcie uzgadnianie dobór środków zaradczych;
    2. badanie przyczyn opuszczania przez uczniów zajęć szkolnych i zapobieganie im;
    3. wytwarzanie atmosfery sprzyjającej rozwijaniu koleżeństwa i przyjaźni;
    4. kierowanie pracą społeczną na rzecz szkoły i klasy (przydzielanie zadań, współpraca podczas ich wykonywania, ocena wykonanej pracy, udziela pochwał, nagan);
    5. współorganizowanie z zespołem klasowym różnego rodzaju imprez;
    6. współpracę z pielęgniarką szkolną w zakresie dbania o higienę i zdrowie uczniów, występowanie do pedagoga , bądź do Rady Rodziców lub powołanych do tego celu organizacji o pomoc materialną dla najbardziej potrzebujących;
    7. prowadzenie indywidualnych rozmów z rodzicami;
    8. omawianie problemów wychowawczych na zebraniach (konsultacjach) organizowanych wg harmonogramu sporządzonego przez dyrektora szkoły.
    9. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony właściwych placówek i instytucji oświatowych i naukowych.
    10. Wychowawca prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno wychowawczej (dzienniki, arkusze ocen, świadectwa szkolne).
    11. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego (kl. I-III i IV-VI).
    12. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.
  1. inspirowanie i wspomaganie działań zespołów uczniów;
  2. podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej;
  3. w przypadku stwierdzenia , że uczeń ze względu na potrzeby edukacyjne lub rozwojowe wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, wychowawca niezwłocznie informuje dyrektora szkoły.

§46

 1. Stałą opiekę zdrowotną nad uczniami w siedzibie szkoły sprawuje zgodnie ze swoimi uprawnieniami zawodowymi pielęgniarka szkolna.
 2. Zakres obowiązków pielęgniarki szkolnej ustalony jest na podstawie porozumienia z Kierownikiem/Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.
 3. Pielęgniarka szkolna wykonuje zadania związane z udzielaniem pierwszej pomocy w urazach i nagłych zachorowaniach, przeprowadzaniem badań przesiewowych, profilaktyką i promocją zdrowia.
 4. Szczegółowy zakres działań pielęgniarki szkolnej określają odrębne przepisy.

§47 

 1. W szkole zatrudnia się także pracowników administracji i obsługi, którzy podlegają przepisom Kodeksu pracy i innym zarządzeniom dotyczącym tej grupy.
 2. Pracownik nie będący nauczycielem ma prawo:
 1. Znać swój przydział czynności przedstawiony mu przez Dyrektora Szkoły;
  1. Zgłaszać do Dyrektora Szkoły wnioski dotyczące polepszenia warunków pracy;
  2. Za bardzo dobrą pracę otrzymać nagrodę Dyrektora Szkoły.
 1. Obowiązkiem pracownika jest:
  1. Troska o bezpieczeństwo dzieci poprzez sprawną organizację pracy, przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych;
  2. Rzetelne wykonywanie powierzonych mu obowiązków, przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w szkole porządku;
  3. Natychmiastowe zgłaszanie wszelkich zauważonych nieprawidłowości;
  4. Poszanowanie mienia szkolnego;
  5. Za szkody wynikłe z niewłaściwego i niestarannego wykonywania obowiązków pracownik ponosi odpowiedzialność materialną;
  6. Przestrzeganie zasad współżycia społecznego;
  7. Przestrzeganie tajemnicy służbowej.
 2. Pracownicy szkoły mają obowiązek interesować się osobami spoza szkoły znajdującymi się w budynku.
 3. Jeżeli Dyrektor Szkoły będzie zmuszony odwołać lub przerwać zajęcia z winy uczniów (wszelkie sytuacje zagrażające bezpieczeństwu), uczniowie będą zobowiązani nadrobić stracone zajęcia w dniu ustawowo wolnym od nauki, wyznaczonym przez dyrekcję.
 4. Wszyscy pracownicy szkoły są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa na podstawie, których został opracowany Statut Szkoły.
 5. Postanowienia punktów od 3 do 7 stosuje się także w stosunku do nauczycieli.

 

 

ROZDZIAŁ VII

ZASADY REKRUTACJI. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA


§48

 1. Zasady rekrutacji uczniów do klas II-VI ustalane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie przyjmowania uczniów do szkół (Dz. U. 2004 nr 26, poz. 232 wraz z późniejszymi zmianami)
 2. Zasady rekrutacji uczniów do klas I ustalane są zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2014r. Poz 7).

§49 

 1. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lub 6 lat i nie odroczono im obowiązku szkolnego, a także dzieci,  w stosunku do których wyrażono zgodę na wcześniejsze przyjęcie do szkoły zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1991 roku Nr 95 pozycja 425 wraz z późniejszymi zmianami).
 2. Harmonogram i zasady zapisów dzieci do szkoły do oddziałów rocznego przygotowania przedszkolnego oraz klas I określa Dyrektor Szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym, według określonych wzorów dokumentów.
 3. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi nauki, na żądanie wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta), na terenie, której dziecko mieszka, są obowiązani informować go o formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko i zmianach w tym zakresie.
 4. Do szkoły podstawowej przyjmuje się:
 1. z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły zgodnie z obowiązującą Uchwałą Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim;
 2. wielodzietność rodziny kandydata;
 3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole albo dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych. Organ prowadzący określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.
  1. Świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, po ustaleniu odpowiedniej klasy na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.
  2. Do oddziału przedszkolnego, oddziału klasy pierwszej przyjmuje cudzoziemców dyrektor szkoły na takich samych warunkach i w takim samym trybie jak obywateli polskich.
  1. na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) - dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, jeśli w odpowiedniej klasie są wolne miejsca.
 1. Dzieci spoza obwodu przyjmowane są na podstawie decyzji dyrektora szkoły po przeprowadzonej rekrutacji. Jeżeli przyjęcie takiego dziecka wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor szkoły może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.
 2. Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, które ubiegają się  o przyjęcie do publicznego przedszkola lub klasy I publicznej szkoły ogólnodostępnej przyjmowane są na tych samych zasadach.
 3. Do publicznego przedszkola lub publicznej szkoły podstawowej  przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze gminy. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu  lub szkole podstawowej na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria zgodnie z ustawą z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2014r. Poz 7):
 1. niepełnosprawność kandydata;
 2. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 3. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 4. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 5. samotne wychowanie kandydata w rodzinie;
 6. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 7. kryteria te mają jednakową wartość.
 1. Do klasy programowo wyższej w szkole podstawowej przyjmuje się ucznia na podstawie:
  1. Świadectwa ukończenia klasy niższej w szkole publicznej lub szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł;
  2. Pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych, przeprowadzonych na zasadach określonych w przepisach dotyczących oceniania, klasyfikowania              i promowania uczniów:
    1. w przypadku przyjmowania do szkoły podstawowej ucznia, który wypełnia obowiązek szkolny poza szkołą na podstawie art. 16 ust. 8 Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1991 roku Nr 95 pozycja 425 wraz z późniejszymi zmianami);
    2. w przypadku zmiany typu szkoły, profilu klasy lub ubiegania się o przyjęcie do klasy wyższej, niż to wynika z ostatniego świadectwa szkolnego ucznia;
 1. W sytuacji, gdy cudzoziemiec ubiegający się o przyjęcie do placówki oświatowej nie jest w stanie przedstawić żadnego dokumentu potwierdzającego uczęszczanie lub ukończenie określonego etapu edukacji za granicą, zostaje on przyjęty do placówki i zakwalifikowany do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej, którą przeprowadza dyrektor, w razie potrzeby z udziałem nauczycieli. Jeśli to konieczne, egzamin przeprowadza się w języku obcym, którym posługuje się cudzoziemiec.
 2. Do klasy programowo wyższej w szkole przyjmuje się obywateli polskich, którzy ukończyli klasę, dany etap edukacyjny za granicą lub szkołę dla dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą - na podstawie przedstawionego dyrektorowi szkoły świadectwa (zaświadczenia) wydanego za granicą i ostatniego świadectwa wydanego w Polsce, jeśli uczeń takie posiada.
 3. Dyrektor Szkoły podejmuje decyzję o przyjęciu danego ucznia do szkoły na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.
 4. Dyrektor szkoły publicznej decyduje o przyjęciu uczniów do wszystkich klas szkoły podstawowej; przyjęcie do szkoły podstawowej dziecka spoza jej obwodu szkolnego wymaga zawiadomienia dyrektora szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka.
 5. Na wniosek rodziców oraz po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej dyrektor może zezwolić na pozaszkolną formę realizacji obowiązku szkolnego.
 6. Rodzice dziecka realizującego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą na podstawie zezwolenia są obowiązani do zapewnienia dziecku warunków nauki określonych  w tym zezwoleniu.
 7. Dzieci pięcioletnie podlegają obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym zorganizowanym.
 8. Obowiązek szkolny trwa od 6 do 18 roku życia, a obowiązek nauki od 6 roku życia.

§50 

 1. Statut szkoły określa prawa i obowiązki ucznia, z uwzględnieniem praw zawartych w Konwencji o Prawach Dziecka.
 2.  Uczeń ma prawo do:
 1. tożsamości, nazwiska, imienia i obywatelstwa;
 2. Uczeń ma obowiązek:
  1. udziału we wszystkich obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, z zastrzeżeniem przepisów Rozdziału III Statutu Szkoły, przygotowywania się do nich oraz właściwego zachowania w ich trakcie;
  2. filmowania i nagrywania osób trzecich na terenie szkoły, chyba że nauczyciel sformułuje takie zadanie,
  3. rozmawiania i słuchania muzyki podczas lekcji,
  4. obrażania, poniżania, upokarzania, naruszania prywatności za ich pomocą osób trzecich.
  1. poszanowania poczucia tożsamości narodowej;
  2. poszanowania poczucia tożsamości etnicznej;
  3. poszanowania poczucia tożsamości językowej;
  4. poszanowania poczucia tożsamości religijnej;
  5. zorganizowanego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej procesu kształcenia, który umożliwia poznanie otaczającej rzeczywistości, wzbudza szacunek wobec środowiska naturalnego, chroni przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz zapewnia poszanowanie jego godności i nietykalności osobistej;
  6. jawnej i przeprowadzanej na bieżąco oceny stanu swojej wiedzy i umiejętności według zasad ujętych w Rozdziale III Statutu Szkoły, czyli do sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;
  7. uzyskania dodatkowej pomocy w przypadku trudności w nauce, w miarę możliwości organizacyjno-finansowych szkoły;
  8. korzystania z poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i specjalistycznego;
  9. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów poprzez uczestnictwo w pracach organizacji uczniowskich, kółkach zainteresowań i korzystania z zajęć świetlicy;
  10. korzystania z pomocy finansowej i socjalnej według zasad określonych odrębnymi przepisami do momentu poprawy sytuacji finansowej;
  11. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym, a w tym do przedstawiania swoich problemów nauczycielom i wychowawcy oraz zyskania wyjaśnień, odpowiedzi, a także pomocy z prawem do zachowania tajemnicy;
  12. dochodzenia swoich praw (możliwość obrony) w szkole;
  13. wyrażania myśli i przekonań, dotyczących życia szkoły a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób i ogólnie przyjętych norm społecznych, oraz do wyrażania poglądów w sprawach jego dotyczących;
  14. świadczeń profilaktycznej opieki zdrowotnej (organizację oraz formy profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami określają przepisy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym);
  15. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
  16. wpływu na życie szkoły przez działalność samorządową (każdy uczeń posiada czynne i bierne prawo wyborcze do Samorządu Klasowego, Samorządu Szkolnego) oraz do zrzeszania się w organizacjach działających w szkole i poza jej obrębem, których działalność nie jest sprzeczna z Konstytucją RP;
  17. odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych, oraz do odpoczynku w czasie przerw świątecznych i ferii,
  18. uczestniczenia w wycieczkach organizowanych przez szkołę, do udziału w konkursach przedmiotowych, przeglądach, zawodach sportowych organizowanych na terenie szkoły, a także do reprezentowania szkoły poza jej obrębem za zgodą dyrektora, z wyjątkiem sytuacji gdy swoją postawą przynosi ujmę szkole oraz osiąga słabe wyniki w nauce.
  1. usprawiedliwiania: do pierwszej godziny z wychowawcą lub do pierwszej godziny wychowawczej, w klasach 0-III w pierwszym dniu, po nieobecności  w formie pisemnej opisanej w Rozdziale VIII Statutu Szkoły;
  2. dbania o schludny wygląd oraz noszenia estetycznego, czystego stroju odpowiedniego do miejsca - pamiętając, że szkoła jest miejscem pracy;
  3. uczestniczenia w uroczystościach szkolnych w stroju galowym (plan organizacji roku szkolnego wyodrębnia ww. uroczystości). Strój galowy obowiązujący w szkole to błękitna lub biała koszula, czarna lub granatowa spódnica lub spodnie;
  4. przestrzegania całkowitego zakazu używania sprzętów elektronicznych w celach:

W przypadku złamania ww. zakazu nauczyciel ma prawo: odebrać taki sprzęt elektroniczny, a następnie oddać go rodzicom ucznia, po ich osobistym zgłoszeniu się do szkoły, szkoła nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny przynoszony do szkoły. Nauczyciel ma obowiązek opisać całe zdarzenie w zeszycie pochwał i uwag. W przypadku stwierdzenia popełnienia przez ucznia za pomocą sprzętu elektronicznego czynu zabronionego nauczyciel powiadamia Dyrektora Szkoły;

 1. właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów;
  1. poszanowania poczucia tożsamości narodowej,
 2. systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły, poprzez przygotowywanie się do lekcji i odrabianie prac domowych;
 3. Szkoła ustala katalog podstawowych i oczekiwanych od ucznia zachowań, które odzwierciedlają zachowanie ucznia dobrego. Uczeń:
  1. Zachowuje się odpowiednio podczas lekcji, na przerwach, w bibliotece, stołówce, łazienkach, szatniach i na zastępstwie;
  2. Ponadto uczeń ma obowiązek:
  1. przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły, a zwłaszcza dotyczących:
    1. poszanowania poczucia tożsamości etnicznej,
    2. poszanowania poczucia tożsamości językowej,
    3. poszanowania poczucia tożsamości religijnej,
    4. lokalnego dziedzictwa kulturowego
    5. oraz tradycji szkoły;
  1. do systematycznego zdobywania wiedzy;
  2. przestrzegania zasad kultury współżycia łącznie z zasadami wynikającymi z prawa wewnątrzszkolnego w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły w tym nie naruszania ich dóbr ani godności osobistej oraz odpowiedniego zachowania się poza szkołą;
  3. przestrzegania przepisów bhp na terenie szkoły i wokół niej;
  4. godnego reprezentowania szkoły;
  5. przeciwdziałania wszelkim przejawom nietolerancji, przemocy, brutalności i wulgarności;
  6. wystrzegania się wszelkich szkodliwych dla zdrowia nałogów;
  7. podporządkowania się zarządzeniom Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, ustaleniom innych organów szkoły oraz regulaminom wewnętrznym;
  8. dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole.
  1. Wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków, zadań i terminów;
  2. Wywiązuje się z obowiązków dyżurnego;
  3. Wzorowo zachowuje się w czasie wyjść, wycieczek, apeli i imprez szkolnych, itp.;
  4. Jest kulturalny, solidnie wypełnia swoje obowiązki szkolne;
  5. Odpowiednio zachowuje się w stosunku do osób dorosłych;
  6. Jest koleżeński (protestuje przeciwko agresji i przemocy, zachowuje się honorowo, pomaga innym w potrzebie, jest tolerancyjny);
  7. Potrafi przyznać się do błędu, naprawić wyrządzoną krzywdę, przeprosić z własnej woli, naprawić zniszczone mienie;
  8. Korzysta ze sprzętów elektronicznych zgodnie z zasadami zawartymi w Statucie Szkoły;
  9. Posiada dzienniczek ucznia w szkole. Posiada legitymację szkolną w odpowiednich sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych;
  10. Nie spóźnia się;
  11. Szanuje środowisko naturalne;
  12. Ubiera się stosownie do wieku i zasad, dba o higienę osobistą;
  13. Bierze udział w imprezach na rzecz szkoły, środowiska (apele, akademie, itp.).Właściwie zachowuje się wobec symboli narodowych, UE, religijnych;
  14. Nie wagaruje, ma usprawiedliwione wszystkie godziny nieobecności, usprawiedliwia nieobecności do pierwszej godziny z wychowawcą po powrocie do szkoły.
  1. przychodzenia do szkoły najpóźniej 5 minut przed rozpoczęciem zajęć;
  2. przebywania na terenie klasy i szkoły do momentu zakończenia lekcji;
  3. przychodzenia do szkoły bez przedmiotów utrudniających realizację zadań;
  4. sumiennie pełnić obowiązki dyżurnego w swojej klasie;
  5. naprawiania wyrządzonych przez siebie szkód materialnych;
  6. korzystania z szatni zgodnie z zarządzeniem dyrektora oraz ma obowiązek noszenia obuwia zmiennego na terenie szkoły.
 1. W przypadku rażącego zaniedbania obowiązków szkolnych następuje odebranie przywilejów i stosowne do zaniedbania ukaranie ucznia zgodnie z §51.
 2. W przypadku naruszenia praw ucznia lub dziecka uczniowi lub rodzicom (prawnym opiekunom) ucznia przysługuje prawo pisemnego odwołania się za pośrednictwem wychowawcy do Dyrektora Szkoły. W sprawie odwołania stosuje się zapisy §52.1-3.
 3. Wszystkie prawa i obowiązki ucznia oparte są o przepisy prawa międzynarodowego i krajowego odnoszące się do dzieci.
 4. W przypadku naruszenia praw ucznia rodzice lub prawni opiekunowie dziecka składają pisemne skargi dotyczące naruszenia praw ucznia do dyrektora szkoły.
 5. Rozpatrzenie skargi dokonuje dyrektor szkoły wraz z powołaną przez siebie komisją zadaniową do rozpatrzenia złożonej skargi.
 6. Od decyzji dyrektora szkoły przysługuje prawo odwołania się do wizytatora w Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty odpowiedzialnego za respektowanie praw ucznia zawartych w ww. przepisach prawa bądź do Rzecznika Praw Dziecka w celu rozstrzygnięcia spornej kwestii.

§51 

 1. Rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów
 2. Nagrody przyznaje się uczniom wyróżniającym się w nauce, zachowaniu i pracy społecznej.
 3. Rodzaje nagród:
 1. wyróżnienie ustne wobec klasy przez nauczyciela, wychowawcę klasy za wzorowe za wywiązywanie się z obowiązków klasowych;
 2. Nagrody mogą być przyznawane również wyróżniającemu się zespołowi uczniów.
  1. Upomnienie w indywidualnej rozmowie przez nauczyciela, wychowawcę, pedagoga szkolnego;
  1. wyróżnienie przez dyrektora szkoły wobec uczniów całej szkoły za wybitne osiągnięcia  w nauce i zachowaniu;
  2. list gratulacyjny do rodziców za wzorowe zachowanie i bardzo dobre wyniki  w nauce;
  3. wyróżnienie poprzez umieszczenie nazwiska w gazetce szkolnej;
  4. dyplom uznania, nagrody rzeczowe: książka, słodycze, przybory szkolne za zajęcie punktowanych miejsc w konkursach;
  5. inne w zakresie możliwości finansowo-organizacyjnych szkoły.
 1. Kary stosuje się zgodnie z gradacją (tj. od najlżejszej), z zastrzeżeniem, że pozycja wyjściowa określonej kary zależy od wagi i szkodliwości przewinienia.
 2. Rodzaje kar:
  1. Upomnienie wobec klasy i wpis do zeszytu uwag;
  2. Ustne lub pisemne powiadomienie rodziców;
  3. Wezwanie rodziców przez wychowawcę;
  4. Udzielenie uczniowi przez Dyrektora upomnienia połączonego z wpisem do dokumentacji szkolnej;
  5. Pisemne wezwanie rodzica do szkoły.
 1. W przypadku popełnienia czynów o znamionach przestępstwa (są to czyny rozpatrywane w oparciu o ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich) stosuje się następujące kary z zastrzeżeniem punktu §51.5.:
  1. Rozmowa ucznia z pedagogiem lub wicedyrektorem i dyrektorem w obecności rodziców;
  2. Powiadomienie Policji i Sądu Rejonowego o popełnionym czynie;
  3. Przeniesienie karne ucznia do innej szkoły na wniosek Rady Pedagogicznej za zgodą Kuratora Oświaty.
 2. Opisane powyżej kary nie naruszają nietykalności i godności osobistej ucznia.
 3. Szkoła (wychowawca, pedagog lub dyrektor) ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia rodziców, opiekunów ucznia o nałożonej na ucznia karze za wykroczenia uczniowskie oraz    o terminie jej wykonania.

§52 

 1. Uczeń lub jego rodzice mają prawo odwołania się od kary do dyrektora szkoły w terminie do 14 dni, a w przypadku odmownego załatwienia sprawy do Kuratora Oświaty w terminie do 14 dni od dnia otrzymania odpowiedzi.
 2. Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka składają pisemne wnioski lub skargi do dyrektora szkoły.
 3. Dyrektor ma obowiązek rozpatrzenie skargi lub wniosku w terminie 14 dni od daty złożenia w porozumieniu z powołaną na bieżąco komisją zadaniową, w skład której wchodzą wybrani nauczyciele, pedagog.
 4. Wykonanie kary może być zawieszone na czas próby - nie dłużej niż pół roku - jeżeli uczeń uzyska poręczenie samorządu szkolnego, Rady Pedagogicznej.

§53 

 1. Dyrektor Szkoły może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły, jeżeli:
 1. uczeń popełnia czyny o znamionach przestępstwa;
  1. zachowanie ucznia ma demoralizujący wpływ na innych uczniów;
  2. uczeń jest członkiem nieformalnych grup rówieśniczych, mających destrukcyjny wpływ na życie szkoły;
  3. uczeń narusza godność i nietykalność osobistą nauczycieli i uczniów;
  4. uczeń sam stał się ofiarą przemocy, wykorzystywania ze strony środowiska szkolnego;
  5. uczeń nie uznaje autorytetu nauczycieli i Dyrektora Szkoły. 

§54 

 1. Szkoła określa warunki pobytu zapewniające uczniom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej.
 2. Warunki określające zapewnienie bezpieczeństwa uczniom opisane są w poszczególnych rozdziałach Statutu Szkoły zgodnie z zagadnieniami tematycznymi.
 3. Szkoła podejmuje kroki zmierzające do ochrony ucznia przed agresją i przemocą w szczególności poprzez:
 1. reagowanie na każdy jej przejaw;
  1. przeprowadzanie lekcji wychowawczych o tematyce agresji;
  2. aktywne dyżurowanie nauczycieli podczas przerw międzylekcyjnych;
  3. udział nauczycieli w szkoleniach podnoszących ich umiejętności wychowawcze
  4. stosowanie metod relaksacji w edukacji wczesnoszkolnej;
  5. współpracę z Policją, Sądem i PPP;
  6. pedagogizację rodziców.
 1. W przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa, zdrowia lub życia ucznia każdy pracownik szkoły, który jest uczestnikiem takiego zdarzenia niezwłocznie powiadamia Dyrektora Szkoły oraz wciela w życie odpowiednie wewnątrzszkolne procedury.
 2. W przypadkach, które dotyczą zachowań: ucznia lub z udziałem ucznia i opisane są   w przepisach wyższego rzędu między innymi w Ustawie z dnia 26 października 1982 roku     o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. 1982 Nr 35, pozycja 228 wraz z późniejszymi zmianami), Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.), i/lub rodziców (prawnych opiekunów) ucznia opisanych w Ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1991 roku Nr 95 pozycja 425 wraz z późniejszymi zmianami) i/lub innych aktach prawnych, szkoła powiadamia Policję, Sąd Rodzinny oraz inne organy administracji publicznej stosownie do rodzaju sprawy.
 3. Ochrona przed uzależnieniami, demoralizacją opiera się na:
  1. diagnozie zagrożeń uzależnieniami i demoralizacją;
  2. realizacji zajęć profilaktycznych w ramach Programu profilaktyki Szkoły Podstawowej w Nętnie, a w tym realizacji programów profilaktycznych wskazanych dla aktualnych problemów uczniów;
  3. działalności świetlicy;
  4. pedagogizacji rodziców, zgodnej z harmonogramem;
  5. ścisłej współpracy z domem rodzinnym;
  6. systematycznych kontaktach z Policją, Sądem i PPP;
  7. wzbogacaniu kadry pedagogicznej w szeroką wiedzę dotyczącą profilaktyki na szkoleniach i kursach;
  8. stałej kontroli i analizie frekwencji wszystkich uczniów;
  9. działalności Nauczycielskich Zespołów Klasowych;
  10. monitorowaniu terenu szkoły ze szczególnym naciskiem na kontrolę pobytu osób nieupoważnionych;
  11. zapewnianie uczniom racjonalnego spędzania wolnego czasu w ramach zajęć pozalekcyjnych.


ROZDZIAŁ VIII

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW


§55

 1. Rodzice są zobowiązani do:
 1. dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka w wieku 5 lat do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej;
  1. dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu do szkoły;
  2. rodzice dziecka pięcioletniego, sześcioletniego ubiegający się o miejsce w oddziale przedszkolnym lub w klasie I zobowiązani są dopełnić wszelkich formalności wynikających z zasad rekrutacji w tym złożyć stosowne dokumenty w sekretariacie szkoły
  3. zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne - przez niespełnienie tego obowiązku rozumie się nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć;
  4. zapewnienia warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć;
  5. informowania, w terminie do 30 września każdego roku, Dyrektora Szkoły, w obwodzie, której dziecko mieszka o realizacji obowiązku szkolnego                      i rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci pięcioletnich i  sześcioletnich spełnianego w sposób określony w artykule 16 ustęp 5b Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1991 roku Nr 95 pozycja 425 wraz z późniejszymi zmianami);
  6. zapewnienia dziecku realizującemu obowiązek szkolny poza szkołą, warunków nauki określonych w zezwoleniu, o którym mowa w artykule 16 ustęp 8 Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1991 roku Nr 95 pozycja 425 wraz z późniejszymi zmianami).
 1. Rodzice mają prawo do:
  1. znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w klasie i szkole;
  2. znajomości przepisów dotyczących Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania;
  3. uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dzieci;
  4. wyrażania i przekazywania organom sprawującym nadzór pedagogiczny opinii na temat Szkoły.
 2. Rodzice zobowiązani są do usprawiedliwienia nieobecności dziecka:
  1. pisemnie następnego dnia po okresie nieobecności, najpóźniej do najbliższej godziny wychowawczej, najpóźniej do najbliższej godziny z wychowawcą.
 3. Usprawiedliwienie nieobecności:
  1. ma formę pisemną (na kartce);
  2. zawiera imię i nazwisko ucznia, datę lub przedział czasowy nieobecności i czytelny podpis rodzica;
  3. rodzic przekazuje wychowawcy klasy osobiście lub poprzez ucznia;
  4. wychowawca klasy potwierdza podpisem oraz odpowiednim wpisem w dzienniku lekcyjnym;
  5. wychowawca klasy przechowuje usprawiedliwienie w dokumentacji wychowawcy klasowego do zakończenia roku szkolnego (do 31 sierpnia danego roku).
 4. Rodzice chcąc zwolnić ucznia z zajęć lekcyjnych, zobowiązani są do pisemnego zwolnienia, które zawiera:
  1. imię i nazwisko ucznia, datę zwolnienia oraz przedział czasowy zwolnienia;
  2. czytelny podpis rodzica.
 5. Rodzic przedstawia osobiście lub poprzez ucznia zwolnienie wychowawcy, a w sytuacji nieobecności wychowawcy, nauczycielowi, z którym uczeń będzie miał pierwszą w danym dniu lekcję. W dzienniku lekcyjnym nauczyciel lub wychowawca klasy odnotowuje zwolnienie umieszczając słowo „zwolniony” lub skrót „zw”.
 6. Nauczyciel zwalniający ucznia przekazuje zwolnienie następnego dnia wychowawcy klasy, który przechowuje zwolnienie ucznia w dokumentacji wychowawcy klasowego do zakończenia roku szkolnego (31 sierpnia danego roku).
 7. Nauczyciel zwalniający ucznia sprawdza podpis na zwolnieniu przekazanym przez ucznia z wzorem podpisu w dzienniczku ucznia. Zapis ten stosuje się odpowiednio do usprawiedliwienia nieobecności.
 8. W sytuacji niespełnienia wymogów ujętych w §55.4.b. lub braku możliwości zweryfikowania podpisu rodzica nauczyciel nie usprawiedliwia nieobecności ucznia oraz nie zwalnia ucznia, zatrzymując przy tym usprawiedliwienie oraz zwolnienie z odpowiednią adnotacją.
 9. Prośba rodzica przekazana ustnie lub telefonicznie nie jest podstawą do zwolnienia ucznia z lekcji.
 10. Rodzice są zobowiązani do przekazania nauczycielowi wychowania fizycznego pisemnej informacji o przeciwwskazaniach zdrowotnych do wykonywania określonego typu ćwiczeń, jeżeli takie przeciwwskazania występują.
 11.  Szkoła oczekuje od rodziców współpracy w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki  w odniesieniu do własnych dzieci i uczniów całej szkoły oraz wspierania szkoły w jej działaniach wychowawczych i opiekuńczych, kontaktowania się z wychowawcą klasy w celu uzyskania bieżących informacji dotyczących zachowania, frekwencji i postępów w nauce swojego dziecka.

  

ROZDZIAŁ IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§56

 1. Dokonywanie zmian w Statucie odbywa się w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
 2. Zasady postępowania w sprawie uchylenia Statutu lub niektórych jego postanowień określa ustawa.

§57 

 1. Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem wszystkim członkom społeczności szkolnej.

§58

 1. Traci moc uchwała Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Nętnie z dnia 26 listopada 2010 roku w sprawie Statutu Szkoły Podstawowej w Nętnie.

§59

      1. Statut wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 roku.

 

ZAŁĄCZNIKI

 

1. Wewnątrzszkolny System Oceniania;

2. Program Wychowawczy;

3. Program Profilaktyczny.

 

 

Rada Pedagogiczna:                        Rada Rodziców:                               Samorząd Uczniowski