menumenu
ankieta

Gdzie spędziłeś wakacje?

Pokaż wyniki
ankieta
Logo BIP

Program profilaktyczny

Jesteś tu: » Strona główna » Dla rodziców » Program profilaktyczny

 Program profilaktyki

Szkoły Podstawowej im .Jana Pawła II

w Nętnie

rok szkolny 2015/2016

 


 

 1. Wstęp

   

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej  im. Jana Pawła  II w Nętnie  jest nieodłącznym elementem statutu Szkoły i wspólnie z programem wychowawczym realizuje cele wychowawczo-opiekuńcze oraz profilaktyczne. Głównym założeniem programu profilaktyki jest szeroko rozumiana działalność Szkoły na rzecz zapobiegania zachowaniom ryzykownym oraz interwencja w sytuacjach wymagających zdecydowanej reakcji na niepożądane zjawiska i zachowania uczniów. Program profilaktyki w swoich założeniach ma na celu wspomóc wychowawczą rolę rodziców, dostarczać wiedzy i przykładów na temat przestrzegania norm współżycia społecznego oraz przygotować uczniów do życia w dorosłym świecie ludzi odpowiedzialnych za swoje zachowania. Realizacja programu profilaktyki jest przewidziana na rok szkolny  2015/2016 .

 

 1. Podstawa prawna:

   

  • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. (t.j. Dz.U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483 ze zm.),
  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),
  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2012 r. poz. 977 ze zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz.U. z 2003 r. Nr 26 poz. 226),
  • Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 231 poz. 1375 ze zm.),
  • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1356 ze zm.),
  • Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 124),
  • Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 1996 r. Nr 10 poz. 55 ze zm.).

 

 1. Diagnoza problemów występujących w społeczności szkolnej

   

  Program profilaktyki został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb i zachowań uczniów w Szkole Podstawowej im.Jana Pawłą II w Ńętnie  Badaniem diagnostycznym objęto uczniów z klas IV–VI. Przeprowadzono również wywiad z rodzicami klas VI. Przeprowadzone badanie wykazało, że największymi problemami i zagrożeniami w Szkole są:

   

 • brak znajomości zasad współżycia w grupie, nadmierny egoizm,

 • niska kultura osobista,

 • trudności w nauce,

 • używanie wulgaryzmów,

 • przypadki stosowania przemocy i agresji, w tym szczególnie słownej,

 • przypadki palenia papierosów,

 • nieumiejętność wykorzystania wolnego czasu (nadmierne spędzanie czasu przy komputerze – gry komputerowe i internet)

 • niesamodzielność w odrabianiu prac domowych

 • niesystematyczność .

   

 1. Założenia programu:

   

 1. główne założenia programu koncentrują się wokół przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym i niepożądanym przez skutecznie prowadzoną profilaktykę zachowań,

 2. zadaniem Szkoły jest wzmacnianie pozytywnych zachowań uczniów oraz promowanie działań, które służą powszechnie akceptowanym normom społecznym,

 3. profilaktyka zachowań, stała diagnoza zachowań uczniów będzie prowadzona na bieżąco w ramach godzin do dyspozycji wychowawcy oraz w ramach odrębnych zajęć profilaktyczno-edukacyjnych, w tym w formie przedstawień i scenek z zakresu profilaktyki zachowań,

 4. profilaktyka w Szkole w kolejnych trzech latach będzie opierała się na następujących działaniach:

   

 1. wzmocnienie pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym także z uczniem zdolnym,

 2. wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze i wychowawcze, w oparciu o rzeczywiste potrzeby uczniów,

 3. wspomaganie rozwoju moralnego uczniów (poszanowanie norm, wartości i autorytetów),

 4. stwarzanie uczniom warunków do rozwijania własnych zainteresowań i zagospodarowanie wolnego czasu uczniów zajęciami pozalekcyjnymi,

 5. wspomaganie rodziców w prawidłowym pełnieniu przez nich funkcji wychowawczych;

   

 1. Szkoła będzie kontynuowała współpracę z następującymi instytucjami:

   

 1. placówki kulturalno-oświatowe (ośrodek kultury, biblioteka publiczna, kino, teatr, muzea i inne):

   

 • uczestnictwo w spektaklach teatralnych o charakterze profilaktycznym,

 • udział w spotkaniach poświęconych problemom zdrowotnym,

 • udział w konkursach organizowanych przez placówki kulturalno-oświatowe,

 • uczestnictwo w seansach filmowych o charakterze profilaktycznym;

   

 1. placówki oświatowo-opiekuńcze (poradnia psychologiczno-pedagogiczna, poradnia uzależnień, gminny/miejski ośrodek pomocy społecznej):

   

 • pomoc uczniom przejawiającym trudności w zachowaniu i nauce,

 • pomoc dzieciom z rodzin uzależnionych i patologicznych,

 • udzielanie pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej,

 • udział w spotkaniach organizowanych przez psychologów, pedagogów, lekarzy specjalistów;

   

 1. wymiar sprawiedliwości (sąd, kuratorzy, policja):

   

 • współpraca z kuratorem, sadem rodzinnym,

 • udział w zajęciach prowadzonych przez policjantów na temat przeciwdziałania agresji i przestępczości.

   

 1. Cele programu:

   

 1. dbałość o zapewnienie uczniom bezpiecznych warunków nauki,

 2. systematyczne diagnozowanie zachowań uczniów, w szczególności zachowań ryzykownych,

 3. wzmacnianie pozytywnych zachowań uczniów, dostarczanie przykładów właściwych postaw,

 4. zwracanie uwagi na kulturalne zachowania,

 5. zapobieganie i prowadzenie profilaktyki uzależnień takich jak alkoholizm, narkomania, lekomania, nikotynizm,

 6. zapobieganie nadmiernemu spędzaniu czasu przy komputerze, przestrzeganie przed cyberprzemocą,

 7. promowanie zdrowego trybu życia,

 8. promowanie zdrowej żywności,

 9. utrwalenie postaw i zachowań społecznych warunkujących prawidłowy rozwój, zmiana obiegowych przekonań na temat stosowania środków psychoaktywnych.

   

 1. Cele szczegółowe:

 

 1. wypracowanie szkolnego kodeksu dobrego wychowania,

 2. poznawanie zasad savoir-vivre’u w praktyce,

 3. systematyczne uświadamianie uczniom szkodliwości używania wulgaryzmów,

 4. promowanie szacunku do języka ojczystego,

 5. przeprowadzenie cyklu lekcji wychowawczych poświęconych szkodliwości zachowań ryzykownych, w tym wszelkim przejawom przemocy i agresji,

 6. realizacja zajęć poświęconych szkodliwości alkoholu, narkotyków, tytoniu, nadużywania leków,

 7. zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych, rozwijających zainteresowania i pasje uczniowskie, przeprowadzenie diagnozy potrzeb, kwestionariusze

 8. przeprowadzenie zajęć dotyczących cyberprzemocy, szkodliwości nadmiernego spędzania czasu przy komputerze,

 9. kształtowanie postaw tolerancji wobec inności, zasad demokracji, sprawiedliwości społecznej i zasad moralnych,

 10. doskonalenie umiejętność efektywnej komunikacji, podejmowania decyzji oraz radzenia sobie ze stresem,

 11. budowanie własnego wizerunku i wiary we własne możliwości,

 12. zdobywanie wiedzy o zdrowym trybie życia,

 13. rozwijanie umiejętności interpersonalnych, asertywności, empatii, rozładowania negatywnych emocji,

 14. kształcenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych,

 15. wspieranie rodziców w procesie wychowania uczniów, przeprowadzenie pogadanek, szkoleń, warsztatów, w szczególności dotyczących trudnych zachowań dzieci i młodzieży.

   

 1. Metody i formy pracy:

   

 1. metody aktywizujące: drzewko decyzyjne, rybi szkielet, mapa mentalna, scenki dramowe, debaty, dyskusje, panele dyskusyjne, wykorzystanie literatury, filmów i spektakli profilaktycznych, plakaty, gry dydaktyczne, symulacje,

 2. praca w grupach, zespołach, parach, praca indywidualna, apele, fora, happeningi,

 3. wycieczki i wyjazdy tematyczne,

 4. prezentacje multimedialne.

   

 1. Reakcja Szkoły na zjawiska zagrażające bezpieczeństwu dzieci i młodzieży, sytuacje interwencyjne:

   

 1. interwencja w środowisku domowym ucznia prowadzona przez upoważnione osoby lub instytucje (policja, sąd rodzinny, kuratorzy),

 2. interwencja w środowisku szkolnym ucznia,

 3. interwencja w sytuacji kryzysu rozwojowego (prowadzona przez specjalistę),

 4. pomoc psychologiczno-pedagogiczna,

 5. terapia specjalistyczna indywidualna, grupowa (prowadzona przez specjalistę).

   

 1. Osoby odpowiedzialne za realizację:

   

 • Dyrektor

 • wychowawcy klas,

 • nauczyciele pozostałych przedmiotów,

 • pedagog szkolny,

   

 • rodzice,

 • pielęgniarka szkolna.

   

 1. Ewaluacja programu:

   

 • ankiety ewaluacyjne skierowane do uczniów,

 • obserwacje,

 • wywiad środowiskowy, w tym wywiad z rodzicami,

 • rozmowy wychowawcze,

 • opinie uczniów i rodziców,

 • analiza dokumentów Szkoły.

 

 1. Spodziewane efekty:

 

 • zmniejszenie liczby zachowań agresywnych w Szkole,

 • wzrost poprawności językowej w mowie potocznej (rzadziej używane wulgaryzmy),

 • utrwalenie zachowań asertywnych,

 • empatia,

 • wzrost wiedzy uczniów oraz rodziców na temat uzależnień i przeciwdziałania im,

 • dbanie o zdrowie fizyczne i psychiczne,

 • umiejętność organizowania czasu wolnego,

 • świadome i umiejętne korzystanie z komputera, internetu,

 • prawidłowe reakcje w sytuacjach zagrożenia,

 • zachowanie higieny osobistej,

 • sukcesy uczniów w Szkole.

 

 1. Harmonogram zadań

 

Lp.

Zadania

Sposób realizacji

Termin

Osoby odpowiedzialne

 1. 1.       

Opracowanie kodeksu dobrego wychowania

Ogłoszenie konkursu szkolnego na najlepszy kodeks dobrego wychowania, ustalanie zasad w zespołach klasowych

Październik–listopad

Pedagog,  wychowawcy

 1. 2.       

Projekt edukacyjny „Każdy może być damą i dżentelmenem”

Opracowanie szkolnego projektu profilaktycznego propagującego zasady savoir-vivre’u

Wrzesień–grudzień

Pedagog,  wychowawcy

 1. 3.       

Tydzień kultury językowej – Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Ogłoszenie konkursu plastycznego „Nie używam wulgaryzmów”, promowanie poprawnej polszczyzny poprzez konkursy, przedstawienia, turnieje, wystawy i inne

Styczeń–luty

Pedagog,  nauczyciele poloniści, bibliotekarze, wychowawcy

 1. 4.       

Szkodliwość

zachowań ryzykownych, w tym wszelkich przejawów przemocy i agresji

Cykl zajęć wychowawczych z wykorzystaniem szkolnej filmoteki, prezentacji multimedialnych, w oparciu o spektakl profilaktyczny, zorganizowanie happeningu przeciw przejawom agresji

II semestr

Wychowawcy, pedagog,  policjant

 1. 5.       

Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych, rozwijających uczniowskie pasje i zainteresowania, zgodnie z przeprowadzoną wcześniej wśród uczniów i ich rodziców diagnozą potrzeb, zorganizowanie zajęć wyrównawczych i specjalistycznych

 Diagnoza,

ankieta wrzesień–2015

czerwiec – realizacja zajęć

Dyrektor,  pedagog

 1. 6.       

Niebezpieczeństwo cyberprzemocy, gier komputerowych

Przeprowadzenia zajęć, w tym spotkań ze specjalistą w formie szkolenia dla uczniów i rodziców

Listopad

czerwiec

Nauczyciel informatyki, lider WDN, wychowawcy klas

 1. 7.       

Postawy tolerancji, demokracji, utrwalanie zasad moralnych i wartości

Realizacja zajęć wychowawczych z zastosowaniem metod aktywizujących, szkolnej filmoteki i prezentacji multimedialnych

W ciągu roku szkolnego

Wychowawcy klas, pedagog,

 1. 8.       

Treningi interpersonalne

Przeprowadzenie elementów treningu interpersonalnego w zespołach klasowych w celu poprawy komunikacji między uczniami, opracowanie zasad kulturalnego porozumiewania się i szacunku dla rozmówcy

W ciągu roku szkolnego

Wychowawcy klas, pedagog,

 1. 9.       

Radzenie sobie ze stresem

Przeprowadzenie zajęć wychowawczych ze specjalistą, odgrywanie ról i scenek pomagających zrozumieć, jak radzić sobie ze stresem

W ciągu roku szkolnego

Wychowawcy klas, pedagog,

 1. 10.   

Wiara we własne możliwości, wzrost samooceny, unikanie kompleksów

Udział uczniów w zajęciach pozwalających określić mocne i słabe strony uczniów, testy socjometryczne, zajęcia wzmacniające pewność siebie

W ciągu roku szkolnego

Pedagog,  wychowawcy klas

 1. 11.   

Radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych

Przeprowadzenie ćwiczeń symulujących zachowania w sytuacjach konfliktowych, problemowych, przykłady radzenia sobie w sytuacji konfliktu

W ciągu roku szkolnego

Wychowawcy klas, pedagog,

 1. 12.   

Zasady zdrowego trybu życia

Zajęcia dotyczące zasad zdrowego trybu życia – ruch, higiena osobista, wizyty u lekarza, dbałość o zdrowie, właściwe odżywianie

W ciągu roku

 Pielęgniarka, wychowawcy, pedagog, nauczyciele wychowania fizycznego

 1. 13.   

Jak być asertywnym, a jak empatycznym?

Przeprowadzenie zajęć wychowawczych uświadamiających uczniom istotę asertywności i właściwego jej rozumienia.

Przykłady zachowań empatycznych

W ciągu roku

Wychowawcy klas

 1. 14.   

„W zgodzie z naturą”

Ratujmy kasztanowce , odpady i ich wykorzystanie

Realizacja projektu ekologicznego, promującego szacunek do przyrody, dbałość o środowisko naturalne

Cały rok

Nauczyciele przyrody, plastyki, muzyki, poloniści, wychowawcy klas

 1. 15.   

Profilaktyka uzależnień, czyli unikamy alkoholu, tytoniu, dopalaczy, narkotyków

Przeprowadzenie cyklu zajęć uświadamiających uczniom niebezpieczeństwo zażywania narkotyków, dopalaczy, zagrożenia wynikające ze spożywania alkoholu i palenia tytoniu

W ciągu roku

Wychowawcy klas

 1. 16.   

Spotkania profilaktyczne z rodzicami

Przeprowadzenie warsztatów, pogadanek, szkoleń dotyczących zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży, a także konsekwencji tych zachowań

 

w razie potrzeb

Specjalista ds. prewencji, policjant, kurator sądowy,  wychowawcy, pedagog

 

Program profilaktyki został przedstawiony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 15.09.2015 r. i zatwierdzony do realizacji Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 6/2015 r. oraz przedstawiony Radzie Rodziców w dniu 16.09.2015 r. i zatwierdzony Uchwałą Rady Rodziców nr 2/2015/16