menumenu
ankieta

Gdzie spędziłeś wakacje?

Pokaż wyniki
ankieta
Logo BIP

Regulamin korzystania z darmowych podręczników

Jesteś tu: » Strona główna » Dla rodziców » Regulamin korzystania z darmowych podręczników

 

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA

 

PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

 

 

 

Podstawa prawna: art. 22ae ust. 1 Ustawy z 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 811)

 

 

 

 

 

1. Uczniowie wszystkich klas otrzymują darmowe podręczniki do korzystania w szkole i w domu.

 

2. Zgodnie z rozporządzeniem MEN podręcznik jest używany w szkole przez okres minimum 3 lat.

 

3. Podręczniki są własnością organu prowadzącego szkołę i znajdują się w zasobach biblioteki szkolnej.

 

4. Podręczniki są wypożyczane uczniom szkoły na okres danego roku szkolnego.

 

5. Wypożyczenia podręczników dokonuje nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej na podstawie imiennej listy uczniów sporządzonej i podpisanej przez wychowawcę klasy – załącznik nr 1. Rodzice zobowiązują się do przestrzegania niniejszego regulaminu – załącznik nr 2

 

6. Podręczniki na dany rok szkolny są wypożyczane w dniu i w godzinach uzgodnionych pomiędzy nauczycielem odpowiedzialnym za prowadzenie biblioteki szkolnej a wychowawcą klasy. Wychowawcy klas 1- 3 informują bibliotekarza o chęci wypożyczenia kolejnej części podręcznika z tygodniowym wyprzedzeniem. Zapisy te stosuje się również do zwrotu podręczników. Kolejne podręczniki klasy 1-3 otrzymają w wyznaczonym terminie.

 

7. Zwrot ostatniej części podręcznika klas 1-3 nastąpi w ostatnim tygodniu roku szkolnego.

 

8. Zwroty podręczników klas 4 -8 następuje w ostatnim tygodniu roku szkolnego.

 

9. Oddawany podręcznik nie może mieć cech znacznego zniszczenia:

 

  • brak stron
  • popisany, porysowany
  • poplamiony
  • podarty
  • zalany
  • inne, utrudniające dalsze użytkowanie

 

10. Przypadki zagubienia podręcznika w ciągu roku szkolnego należy niezwłocznie zgłosić u wychowawcy. Utracony egzemplarz zostanie zamówiony przez szkołę. Koszt ponosi rodzic/ opiekun prawny dziecka, wpłacając wartość podręcznika  u skarbnika klasowego.

 

11. Zasady zdawania podręczników w ostatnim tygodniu roku szkolnego:

 

  • zostanie zwołana komisja (bibliotekarz i wychowawcy klas), która ocenia stan podręczników;
  • Podczas zwrotu podręczników do biblioteki – nauczyciele, o których mowa w ust.3 dokonują oględzin podręcznika, określając stopień jego zużycia – załącznik nr 3.
  • komisja przekaże wszystkim rodzicom informację zwrotną na temat dopuszczenia podręczników do dalszego użytkowania w kolejnym roku szkolnym;
  • w przypadku stwierdzenia w/w zniszczeń  lub w przypadku niezwrócenia podręcznika, rodzic/ opiekun prawny dziecka zobowiązany jest uiścić kwotę wartości podręcznika u skarbnika klasowego.

 

12. W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, rodzic/ opiekun prawny  zobowiązany jest do oddania do biblioteki wszystkich wypożyczonych podręczników i materiałów edukacyjnych. 

Bibliotekarz: Agnieszka Habasińska, Nętno 01.09.2017 rok