menumenu
ankieta

Gdzie spędziłeś wakacje?

Pokaż wyniki
ankieta
Logo BIP

REGULAMIN RADY RODZICÓW

Jesteś tu: » Strona główna » Rada Rodziców » REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN  RADY  RODZICÓW  SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NĘTNIE.

 

Na podstawie art. 53 i art. 54 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.) oraz statutu Szkoły Podstawowej w Nętnie  przyjmuje się poniższy regulamin

 

 

§ 1

Niniejszy regulamin Reguluje zasady funkcjonowania i działalności Rady Rodziców w Szkole Podstawowej im. Jasna Pawła II w Nętnie.

 

§ 2

 • Rada Rodziców jest wewnętrznym organem Szkoły Podstawowej w Nętnie,, o charakterze opiniodawczym i doradczym.

 • Rada Rodziców w wykonywaniu swoich zadań współdziała z dyrektorem, nauczycielami i rodzicami.

 

§ 3

 • Rada Rodziców jest przedstawicielem wszystkich rodziców i opiekunów praw­nych uczniów uczęszczających do Szkoły.

 • Rada Rodziców realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

  1. współpracę z dyrektorem i radą pedagogiczną,

  2. aktywne działania na rzecz Szkoły,

  3. reprezentowanie rodziców uczniów,

  4. formułowanie wniosków i opinii w sprawach przewidzianych zakresem kom­petencji,

  5. wspieranie organizacyjne i finansowe działań statutowych Szkoły.

 

§ 4

 • W skład Rady Rodziców wchodzi po dwóch przedstawicieli rodziców z każdej klasy.

 • Co roku na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji Rada Rodziców spośród swoich członków wybiera: przewod­niczącego, sekretarza, skarbnika oraz Komisję Rewizyjną składającą się z trzech członków Rady Rodziców.

 • Pierwsze zebranie Rady w nowym roku szkolnym prowadzi najstarszy wiekiem członek Rady Rodziców.

 

§ 5

 • Na pierwszym zebraniu rodziców na początku roku szkolnego w każdej klasie rodzice wybierają członków Rady Klasowej oraz po dwóch  przedstawicieli do Rady Rodziców.

 • Przedstawiciele klas do Rady Rodziców wybierani są w wyborach jawnych zwykłą większością głosów. Przedstawicielem klasy do Rady Rodziców zostaje kandydat z największą liczbą głosów.

 • Do Rady Klasowej wybrani zostają trzej  kandydaci z największą liczbą głosów.

 • Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok szkolny.

§ 6

 • Ustanie członkostwa w Radzie Rodziców następuje poprzez:

  • złożenie pisemnej rezygnacji przez członka Rady Rodziców,
  • odwołanie członka Rady Rodziców zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady Rodziców.
 • Ustanie członkostwa w Radzie Rodziców następuje, odpowiednio, z dniem rezygnacji lub z dniem głosowania.

 • W przypadku rezygnacji lub odwołania członka Rady Rodziców Rada wybiera inną osobę na wolne miejsce w trybie i na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie.

 

 

§ 7

 • Klasowa Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów wobec dyrektora i innych organów Szkoły.

 • Do zadań Rady Klasowej należy w szczególności:

  1. aktywne uczestnictwo w życiu klasy,

  2. wspieranie rodziców,

  3. przygotowywanie opinii i wniosków,

  4. występowanie z wnioskami do Rady Rodziców.

 • Pracami Rady Klasowej kieruje jej przewodniczący.

 • Zebrania Rady Klasowej organizowane są w miarę potrzeb z inicjatywy jednego z członków.

 

§ 8

 • Zebrania Rady Rodziców zwołuje się co najmniej cztery razy w roku szkolnym. Pierwsze zebranie zwołuje się nie później niż do końca września w każdym roku szkolnym.

 • Zebranie Rady zwołuje Przewodniczący, z własnej inicjatywy lub na wniosek jednej Rady Klasowej lub dyrektora Szkoły.

 • O terminie, miejscu i proponowanym porządku zebrania członkowie Rady zawiadamiani są pisemnie, co najmniej siedem dni przed planowanym terminem zebrania.

 • Nadzwyczajne zebranie Rady Rodziców może zostać zwołane na wniosek przewodniczącego Rady najpóźniej na dzień przed terminem.

 • Uchwały Rady Rodziców podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady Rodziców.

 • Uchwały Rady Rodziców w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady lub zmiany jego treści zapadają większością 2/3 głosów członków obecnych na zebraniu.

 • W zebraniach Rady Rodziców mogą brać udział, z głosem doradczym lub jako obserwatorzy, osoby zaproszone przez Radę Rodziców.

 • W zebraniach Rady Rodziców bierze udział, z głosem doradczym, dyrektor Szkoły.

 • Członkowie Rady Rodziców i Rad Klasowych wykonują swoje funkcje społecznie.

 

 

 

§ 9

 • Kompetencje Rady Rodziców określają przepisy Ustawy o systemie oświaty i Karty nauczyciela oraz akty wykonawcze do tych ustaw.

 • Rada Rodziców uchwala:

  1. regulamin swojej działalności,

  2. plan działania i plan finansowy Rady Rodziców,

  3. w porozumieniu z radą pedagogiczną:

   • program wychowawczy Szkoły,

   • program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska.

 • Rada Rodziców opiniuje:

  1. podjęcie w Szkole działalności przez stowarzyszenie lub inną organizację,

  2. program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania w Szkole,

  3. projekt planu finansowego Szkoły składanego przez dyrektora Szkoły,

  4. pracę nauczyciela ubiegającego się o wyższy stopień awansu za­wodowego,

  5. inne sprawy Szkoły.

 • Rada Rodziców wnioskuje:

  1. w sprawach dotyczących funkcjonowania Szkoły,

  2. o dokonanie oceny pracy nauczyciela lub dyrektora Szkoły.

 

§ 10

 • Do zadań przewodniczącego Rady Rodziców należy:

  1. bieżące kierowanie pracami Rady,

  2. reprezentowanie Rady i ogółu rodziców na zewnątrz oraz wobec dyrektora,

  3. przedstawianie opinii i postulatów Rady dyrektorowi i radzie pedagogicznej.

 • Do zadań sekretarza Rady Rodziców należy:

  1. sporządzenie harmonogramu zebrań i spotkań Rady,

  2. nadzór nad terminowością prac komisji, prowadzenie protokołów, korespon­dencji i dokumentacji zebrań oraz ich właściwe przechowywanie.

 • Do zadań skarbnika należy:

  1. nadzór nad działalnością finansową Rady Rodziców,

  2. ewidencjonowanie wpływów i wydatków z środków Rady Rodziców,

  3. czuwanie nad realizacją przyjętego planu finansowego oraz prawidłowym i celowym gospodarowaniem funduszami Rady Rodziców,

  4. sprawdzanie na bieżąco dokumentów finansowych Rady Rodziców, kontrolowanie ich prawidłowości oraz zatwierdzanie ich do wypłaty,

  5. bieżące informowanie członków Rady Rodziców o dokonanych operacjach finansowych ze środków Rady Rodziców.

 • Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

  1. dokonywanie raz w semestrze kontroli dokumentów finansowych,

  2. dokonywanie raz w semestrze kontroli stanu gotówki będącej w dyspozycji Rady Rodziców i zdawanie sprawozdania Radzie Rodziców.

 

§ 11

 • Rada Rodziców dokumentuje swoje zebrania i uchwały w formie protokołów.

 • Protokół i uchwały podpisuje przewodniczący Rady Rodziców.

 • Raz w roku, po zakończeniu kadencji, Rada Rodziców na pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym składa ogółowi rodziców Szkoły ustne sprawozdanie ze swojej działalności.

 • Dokumentacja Rady Rodziców przechowywana jest w Szkole.

 • Ustępująca Rada Rodziców przekazuje nowo wybranej Radzie Rodziców komplet dokumentów związanych z dotychczasową działalnością.

 

§ 12

 • Źródłem funduszy Rady są:

  1. dobrowolne darowizny rodziców,

  2. darowizny od innych osób fizycznych oraz osób prawnych.

 • Fundusze, o których mowa w ust. 1, są zbierane z przeznaczeniem na wspieranie realizacji celów statutowych Szkoły.

 • Darowizny od rodziców zbierane są przez osobę upoważnioną przez Radę Rodziców.

 • Wpłata darowizny jest dokumentowana poprzez wydanie pokwitowania wpłaty.

 

§ 13

 • Podstawą działalności finansowej Rady Rodziców jest roczny preliminarz obej­mujący planowane przychody i wydatki.

 • Radę Rodziców obowiązują zasady celowego i oszczędnego gospoda­rowania środkami społecznymi, jakimi są darowizny.

 • Dyrektor, nauczyciele i rodzice mogą na piśmie wnioskować do Rady o wydatkowanie pieniędzy na określony cel.

 • W celu właściwego wydatkowania środków finansowych Rada Rodziców współpracuje z dyrektorem Szkoły.

 • O wydatkowaniu zgromadzonych środków finansowych decyduje Rada Rodziców na podstawie zatwierdzonego planu finansowego na dany rok szkolny.

 

§ 14

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, natomiast w pozostałych sprawach rozstrzyga Rada Rodziców w dro­dze uchwały.

 

§ 15

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.